Vergadering van 23 augustus 2022

Geplaatst op donderdag 1 september 2022

B&W-besluitenlijst 26-7-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Aanwijzing natuurinspecteurs SSiB als toezichthouder voor de APV en Afvalstoffenverordening

 1. De natuurinspecteurs (boa’s) van het samenwerkingsverband Samen Sterk in Brabant op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening en artikel 21 van de Afvalstoffenverordening aan te wijzen als toezichthouder in de gemeente Waalre;
 2. Het aanwijzingsbesluit conform artikel 3:42 van de Awb bekendmaken.
 3. Dit besluit op de dag na bekendmaking in werking te laten treden

Akkoord.

Beantwoording raadsvragen en persvragen Onze Lieve Vrouwedijk 49

 1. Kennis te nemen van de beantwoording van de raadsvragen ex art. 39 m.b.t. m.e.r.-beoordelingsnotitie.
 2. De raad te informeren over de beantwoording d.m.v een brief.

Akkoord.

Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van het ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023 - 2026.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Akkoord.

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

De raad voor te stellen om burgemeester Jan Boelhouwer als lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven en wethouder Kees Vortman als zijn plaatsvervanger aan te wijzen conform raadsvoorstel en -besluit.

Akkoord.

Beleid laadinfrastructuur

In te stemmen met ‘beleid laadinfrastructuur’. 2. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit ‘aanwijzen locaties parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen’ bij de locaties zoals aangegeven in het ‘beleid laadinfrastructuur’ gemeente Waalre.

Akkoord.

Omgevingsvergunning 1e Fase Heuvelstraat 18

Het voornemen de omgevingsvergunning voor een agrarisch bedrijf te verlenen en het voornemen om geen milieueffectrapport op te laten stellen.

Akkoord.

Groot onderhoud Mgr. Bannenberglaan en omgeving

 1. In te stemmen met groot onderhoud Wegen en Groen Mgr. Bannenberglaan en omgeving.
 2. De totale kosten van het groot onderhoud van € 895.000,- als volgt te dekken: € 835.000,- te dekken uit het bestaande krediet Wegenbeheersplan € 60.000,- te dekken uit de post Vervanging en renovatie Groen uit de reguliere begroting 2022.
 3. In te stemmen met raadsvoorstel- en besluit.

Akkoord.

Kwartaalrapportage Q2 2022 herinrichting Eindhovenseweg

In te stemmen met raadsinformatiebrief ‘Kwartaalrapportage 02 herinrichting Eindhovenseweg’.

Akkoord.

Vaststelling Voorlopig Ontwerp Eindhovenseweg fase 3

 1. Vast te stellen het voorlopig ontwerp “Herinrichting Eindhovenseweg fase 3” zoals in de bijlage van dit voorstel toegevoegd.
 2. In te stemmen met de voorliggende raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Convenant groene handhaving Noord-Brabant 2021 voor onbepaalde tijd

 1. Akkoord te gaan met het convenant ‘Groene handhaving Noord-Brabant 2021’ voor onbepaalde tijd.
 2. Het tekenblad door de burgemeester namens het college te laten ondertekenen.

Akkoord.