Vergadering van 19 juli 2022

Geplaatst op donderdag 28 juli 2022

B&W-besluitenlijst 12-7-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Ontwerp bestemmingsplan Molenstraat 9-11

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Molenstraat 9-11 en het opstarten van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.8 Wro om dit ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
 2. Te besluiten dat voor het Bestemmingplan Molenstraat 9-11 geen milieueffectrapportage hoeft te worden doorlopen.
 3. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Molenstraat 9-11.

Akkoord.

Taakverdeling en afvaardiging verbonden partijen college 2022-2026

 1. In te stemmen met voorgestelde portefeuilleverdeling (incl. vervanging, locoburgemeesterschap, vertegenwoordiging samenwerkingsverbanden en overige taakverdeling) zoals opgenomen in bijlage 1 behorend bij dit voorstel.
 2. De raad voor te stellen burgemeester Jan Boelhouwer aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven en wethouder Kees Vortman als zijn plaatsvervanger;
 3. Aan te wijzen burgemeester Jan Boelhouwer als vertegenwoordiger in het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied;
 4. Aan te wijzen wethouder Peet van de Loo als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en wethouder Suzan van de Goor-Gelens als haar vervanger;
 5. Aan te wijzen wethouder Kees Vortman als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) en wethouder Peet van de Loo als zijn plaatsvervanger;
 6. Aan te wijzen wethouder Kees Vortman als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost en wethouder Suzan van de Goor-Gelens als zijn vervanger;
 7. Te benoemen wethouder Kees Vortman als vertegenwoordiger in het Dagelijks Bestuur van het Plusteam en wethouder Suzan van de Goor-Gelens als zijn vervanger.
 8. Te benoemen wethouder Suzan van de Goor-Gelens als vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur van het Plusteam en wethouder Kees Vortman als haar vervanger.
 9. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en hiermee de raad te informeren over de portefeuilleverdeling (incl. vervanging en locoburgemeesterschap), de vertegenwoordiging in de samenwerkingsverbanden en verdere taakverdeling.
 10. De organisatie te informeren via Joost over de portefeuilleverdeling (incl. vervanging en locoburgemeesterschap), de vertegenwoordiging in de samenwerkingsverbanden en verdere taakverdeling.
 11. De inwoners van Waalre te informeren via de website van de gemeente Waalre.
 12. In te stemmen met een heidag voor het hele college in augustus met ondersteuning van het MT en strategische adviseurs voor het opzetten van de Uitvoeringsagenda.

Akkoord.