Vergadering van 12 juli 2022

Geplaatst op woensdag 20 juli 2022

B&W-besluitenlijsten van 05.07.22 en 07.07.22

Vaststellen verslagen vorige vergaderingen.

Akkoord.

Collegevoorstel aanpassing DVO21 Zuidoost Brabant 2022-2023

 1. In te stemmen met de bijgevoegd addendum en bijlage 4a aan de DVO21, waarmee:
  1. de coördinatiefunctie crisishulp wordt toegevoegd aan het rijtje jeugdhulp dat regionaal wordt ingekocht;
  2. en de financiering van bijbehorende kosten te laten lopen via de gemeente Eindhoven, conform de verdeelsleutel van de DVO21 met ingang van 1 januari 2022 door te belasten naar de 21 gemeenten. Voor de gemeente Waalre gaat het om € 5.747, waarvan de financiering van € 5.592 in 2021 op basis het werkplan 21 voor de Jeugd via de gemeente Veldhoven verliep. De bijdrage gaat met € 155 omhoog.
 2. In te stemmen met het beleggen van contractmanagement voor de coördinatiefunctie bij de gemeente Eindhoven (inkooporganisatie) en hierop het overzicht van kosten inkooporganisatie en de individuele bijdrage van de regiogemeenten (bijlage 3 van de DVO21) aan te passen. Voor de gemeente Waalre betreft het een ophoging ten opzichte van de eerdere begroting 2022 van € 167.
 3. In te stemmen met het, voor de per 1 juli 2022 bi jeugdhulpaanbieders ingekochte gegarandeerde crisisbedden (beschikbaarheidsfinanciering Crisishulp Verblijf), opnemen van de financiering door en verrekening tussen de 21 gemeenten in de DVO21, middels toevoeging van bijlage 4b, waarbij de gemeente Eindhoven de eventuele bevoorschotting en eindafrekening namens de 21 gemeenten aan de betreffende aanbieders kan voldoen. Conform de voorgestelde verdeelsleutel uit de DVO21 gaat het voor de gemeente Waalre om een bedrag van € 4.453.
 4. In te stemmen met de noodzakelijke aanvulling van de mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven met de Coördinatiefunctie Crisishulpconform bijgevoegd concept gemeenteblad. 

Akkoord.

Samenwerkingsovereenkomst prepaid pinkaarten Oekraïners

 1. Het leefgeld voor de ontheemde Oekraïners die geen bankrekening kunnen openen uit te betalen via prepaid pinkaarten i.p.v. contant via de kas burgerzaken
 2. Daarvoor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de BNG bank
 3. De kosten (€ 300 per 25 kaarten) te dekken uit de specifieke uitkering voor ontheemde Oekraïners

Akkoord.

Brief 100 jaar Waalre

In te stemmen met de brief ‘100 jaar Waalre’.

Akkoord.

Jaarverslag leerplicht RMC 2020-2021

In te stemmen met de raadsinformatiebrief jaarverslag leerplicht/RMC 2020-2021.

Akkoord.

Onderzoek vrachtwagenverbod Waalre-dorp

 1. Kennis te nemen van het onderzoek Vrachtwagenverbod Traverse, Waalre
 2. No-regret maatregel uit te voeren evenals halfjaarlijks monitoren van verkeer en vooralsnog nu geen verdere maatregelen te nemen
 3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief “Onderzoek vrachtwagenverbod Waalre-dorp”

Akkoord.

Ontwerp bestemmingsplan Parklaan 9

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan en het opstarten van de openbare voorbereidingsprocedure conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.
 2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Parklaan 9.

Akkoord.

Prestatieovereenkomst Stichting Waalres Museum 2023

Voorgesteld besluit:
De prestatieovereenkomst 2019 t/m 2022 van Stichting Waalres Museum met 1 jaar te verlengen en hiermee in 2023 het Waalres Museum € 10.000,- subsidie te verlenen.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief JeugdhulpXtra

Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief JeugdhulpXtra

Akkoord.