Vergadering van 24 mei 2022

Geplaatst op woensdag 1 juni 2022

B&W-besluitenlijst 17-5-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beantwoording Art39 vragen landgoed Gildebosch

In te stemmen met verzending antwoordbrief inzake beantwoording artikel 39 vragen landgoed Gildebosch.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar, Vivaldilaan 3 te Waalre

 1. Reclamanten in hun bezwaren te ontvangen.
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 3. Het verzoek om vergoeding van proceskosten in bezwaarfase niet toe te kennen.

Akkoord.

Coronasteun cultuur 2021

 1. Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen in 2021, de volgende subsidies die zijn verleend in 2021 vast te stellen, al zijn niet alle activiteiten overeengekomen in de subsidieafspraken uitgevoerd:
  1. De subsidie van de Volksuniversiteit Waalre 2021 van € 6.500,-
  2. De subsidie 2021 van Harmonie De Volharding van € 8.000,-
  3. De subsidie 2021 van Waalres Erfgoed van € 7.500,-
  4. De subsidie 2021 van Harmonie Juliana van € 10.000,-
  5. De subsidie 2021 van Stichting Waalres Museum van € 10.000,-
 2. Duidelijk te communiceren in de vaststellingsbeschikkingen dat deze gelden bedoeld zijn om de culturele functie van deze organisaties op goede wijze te kunnen blijven uitvoeren, binnen de gemaakte subsidieafspraken, voor onze inwoners.
 3. Stichting Volksuniversiteit Waalre eenmalig huurondersteuning te verlenen van € 4.887,- in 2022 en
 4. Stichting Volksuniversiteit Waalre een coronacompensatie van € 2.700,- (boven de reguliere subsidie van € 6.500) te verlenen voor de inkomsten die zij hebben gemist, vanwege het ontbreken van cursisten.

Akkoord.

Ontwerp bestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten Waalre

1. In te stemmen met het bestemmingsplan ‘Natuurbelevingscentrum Buiten, Waalre 2022’.
2. Te besluiten om het bestemmingsplan direct als ontwerp in procedure te brengen en het gedurende 6 weken ter inzage te leggen;

Akkoord.

Rapportage kwartaal 1 SGE 2022

Kennis te nemen van de rapportage kwartaal 1 2022 van het Stedelijk Gebied Eindhoven.

Het college heeft kennisgenomen.

Voorlopige jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

De raad voor te stellen kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Akkoord.

Accordering concept I&A beleidsplan en Inkoopstrategie outsourcing ICT

 1. In te stemmen met actualisering van het I&A beleidsplan 2021-2022.
 2. In te stemmen met de inkoopstrategie voor het uitbesteden van ICT diensten met de daarin genoemde adviezen.

Akkoord.

Artikel 39 vragen verkeersintensiteiten Traverse Zuid

In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie.

Akkoord.

Vaststellen jaarstukken 2021

 1. In te stemmen met de jaarstukken 2021;
 2. In te stemmen met het bij dit advies gevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit, inclusief resultaatbestemming en deze met de jaarstukken 2021 te verzenden naar de leden van de gemeenteraad;
 3. Mandaat geven aan de wethouder Financiën tot het eventueel doorvoeren van wijzigingen n.a.v. de accountantscontrole.

Akkoord.

Concept-jaarverslag 2021 MRE (ter informatie)

De raad voor te stellen kennis te nemen van het conceptjaarverslag 2021 van de Metropoolregio Eindhoven.

Akkoord.

Onderwijshuisvesting inzake scenariokeuze en vervolg IHP, tijdelijke huisvesting de Wilderen & verbouwingskosten Brede School Aalst

In te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en deze door te geleiden naar de raad.

Akkoord.