Vergadering van 17 mei 2022

Geplaatst op woensdag 25 mei 2022

B&W-besluitenlijst 10-5-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen VVD

Akkoord te gaan met de voorgestelde beantwoording van de artikel 39 vragen van de VVD fractie inzake vacatures.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen ZW14

In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie

Akkoord.

Beslissing op bezwaar, Lissevenlaan 25 (invorderingsbeschikking)

  1. Reclamant in zijn bezwaren te ontvangen.
  2. De bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit na aanvulling in stand te laten.
  3. Het verzoek om proceskosten af te wijzen.

Akkoord.

Concept jaarstukken 2021

  1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021;
  2. In te stemmen met de definitieve behandeling van de jaarstukken 2021 in het college van 24 mei 2022.

Portefeuillehouder kijkt nog even naar paragraaf C onderhoud wegen.

Voorwoord herschrijven, zie eerder gemaakte opmerkingen. Evt. overleg met Rosanne/portefeuillehouder.

4e Turap 2022

  1. In te stemmen met de 4e Turap 2022;
  2. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 4e Turap 2022;
  3. In te stemmen met het doorsturen van de 4e Turap 2022, inclusief raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging naar de gemeenteraad.

6.6 WMO huishoudelijke verzorging: zin toevoegen over dat ontwikkelingen rondom abonnementstarief op de voet worden gevolgd.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief Dienstverlening CMD

In te stemmen met de raadsinformatiebrief dienstverlening CMD.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief beantwoording art. 39 vragen fractie ZW14

  1. In te stemmen met de RIB met daarin de beantwoording van de art. 39 vragen die zijn gesteld door de fractie ZW14;
  2. In te stemmen met het doorsturen van deze RIB naar de gemeenteraad.

Akkoord.