Vergadering van 3 mei 2022

Geplaatst op donderdag 12 mei 2022

B&W-besluitenlijst 19-4-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Akkerstraat 24 te Waalre

 1. Het bezwaarschift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het besluit met aanvulling van de motivering in stand te laten.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar GPP De Rooij 13

 1. Conform advies van de commissie het bezwaarschrift van bezwaarmaker 2 ontvankelijk te verklaren;
 2. Conform advies van de commissie de bestreden intrekking van het verkeersbesluit niet in stand te laten;
 3. Conform advies van de commissie het bestreden het verkeersbesluit dat herleeft wel in stand te laten;
 4. Conform advies van de commissie het besluit op bezwaar duidelijk aan te vullen met een individueel besluit aan aanvrager.
 5. Conform het advies van de commissie het bezwaar van bezwaarmaker 1 niet ontvankelijk te verklaren.

Akkoord.

Jaarverantwoording 2021 toezicht en handhaving kinderopvang

 1. In te stemmen met de ‘Jaarverantwoording kinderopvang 2021 gemeente Waalre’.
 2. De gemeenteraad te informeren met de ‘Raadsinformatiebrief jaarverantwoording kinderopvang 2021’.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief verkeersintensiteiten Traverse Zuid

In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Renovatieadvies RKVV Waalre & Kantplanken DVS Voetbal

 1. Een renovatieadvies te laten op stellen voor het hoofdveld (inclusief beregeningsinstallatie) bij RKVV Waalre;
 2. Kantplanken te monteren rondom het kunstgras hoofdveld bij DVS Voetbal;
 3. De financiële consequenties van deze besluiten op te nemen in de eerstvolgende turap.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 5 april 2022

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 5 april 2022.

Akkoord.

Gedeeltelijke definitieve afsluiting Lissevenlaan

 1. Conform het advies van de commissie het bezwaarschrift van bezwaarmakers 10 en 12 kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Conform het advies van de commissie het bezwaarschrift van bezwaarmakers 5, 6 en 7 niet-ontvankelijk te verklaren;
 3. Conform het advies van de commissie het bezwaarschrift van bezwaarmakers 1, 2, 3, 4, 8, 9 en 11 ontvankelijk te verklaren;
 4. Conform het advies van de commissie het bestreden besluit met in achtneming van bovenstaande overwegingen in stand te laten.

Akkoord.

Grootschalige logistiek op bedrijventerreinen

Geen ruimte te bieden aan (X)XL logistiek op de bestaande en toekomstige bedrijventerreinen in de gemeente Waalre.

Akkoord

Oproep verbod demonstraties Pegida door PTN

Kennis te nemen van de oproep van het Platform voor Turkse Nederlanders (PTN) om eventuele demonstraties van Pegida in gemeente Waalre te verbieden.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief (RIB) Uitstel doordecentralisatie Beschermd Wonen

 1. Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief uitstel doordecentralisatie Beschermd Wonen.
 2. De raadsinformatiebrief ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

Akkoord.

Voorontwerp bestemmingsplan Eindhovenseweg 29

 1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan ‘Eindhovenseweg 29’ en te besluiten dit ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen op grond van artikel 3.8 Wro;
 2. De gemeenteraad te informeren over de voortgang middels raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief financiële situatie

In te stemmen met verzenden van de raadsinformatiebrief.

Akkoord.