Vergadering van 19 april 2022

Geplaatst op woensdag 4 mei 2022

B&W-besluitenlijst 12-04-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Concept jaarstukken 2021 voor accountantscontrole

  1. Kennis te nemen van de concept jaarstukken 2021, versie 13 april 2022 voor aanvang van de accountantscontrole op 25 april 2022.
  2. In te stemmen met de concept jaarstukken 2021, versie 13 april 2022.
  3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van deze versie van de concept jaarstukken 2021 aan de accountant.

Besproken.

Aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134

In te stemmen met raadsinformatiebrief inzake stand van zaken aansprakelijkheidsprocedure bouwplan Willibrorduslaan 134

Akkoord.

Jaarverslag VTH 2021

  1. Het Jaarverslag VTH 2021 vast te stellen,
  2. Het Jaarverslag VTH 2021 ter kennisname aan te bieden aan de raad en provincie.

Akkoord.

Kaderbrief 2023

  1. In te stemmen met het raadsvoorstel en de Kaderbrief 2023;
  2. In te stemmen met het doorsturen van het raadsvoorstel en de Kaderbrief 2023 naar de raad.

Akkoord.

Kwartaalrapportage herinrichting Eindhovenseweg

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Norm van Opdrachtgeverschap (2)

In navolging van collegebesluit van 22 maart 2022 in te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit Norm voor Opdrachtgeverschap.

Akkoord.

Notitie Bosbeheer

In te stemmen met de notitie “Beheer bossen en natuurterreinen gemeente Waalre”.

Akkoord.