Vergadering van 12 april 2022

Geplaatst op woensdag 20 april 2022

Besluitenlijst 05-04-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Begroting 2023 en Meerjarenbegroting 2024-2026 Ergon

  1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 van Ergon.
  2. De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken aan Ergon.

Akkoord.

Concept-Begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Inwonerbijdrage voor de Meerjarenfinanciering Brainport Development

  1. Kennis te nemen van de begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven en de bijdrage voor de Brainport agenda.
  2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven en de Inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2023-2026.
  3. De raad voor te stellen in te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de begroting 2023 Metropoolregio Eindhoven en Inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2023-2026 en deze toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

Akkoord.

Samen slim ouder worden in Brabant-Zuidoost

Deel te nemen aan het project Samen slim ouder worden in Brabant-Zuidoost.

Akkoord.

Samenwerkingsovereenkomst CPO Bleeck 1

Instemmen met de Samenwerkingsovereenkomst met de CPO De Bleeck 1 voor de realisatie van patiowoningen voor senioren.

Akkoord.

Vergoeding meerkosten zorgaanbieders Jeugdwet en Wmo

De meerkosten (noodzakelijke extra kosten) van zorgaanbieders jeugdhulp en Wmo in 2021 als gevolg de naleving van RIVM-maatregelen, te vergoeden binnen de financiële ruimte die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Akkoord.

Beantwoording art. 39 vragen Aalst-Waalre belang inzake mogelijkheden bij Sporthal De Pracht

In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van Aalst-Waalre belang inzake mogelijkheden bij Sporthal De Pracht.

Akkoord.

Opvang Oekraïense vluchtelingen

  1. Kennis nemen van de memo inzake de mogelijkheden voor huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne.
  2. Aangeven welke van de potentiële mogelijkheden de voorkeur heeft en nader moet worden uitgewerkt.

Akkoord.