Vergadering van 5 april 2022

Geplaatst op woensdag 13 april 2022

B&W-besluitenlijst 29-03-2022

Vastellen verslag van de overige vergadering.

Akkoord.

Concept programmabegroting 2023 GGD Brabant-Zuidoost

 1. Kennis te nemen van het concept programmabegroting 2023 GGD BrabantZuidoost.
 2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief m.b.t. de zienswijze van de gemeenteraad t.a.v. de conceptbegroting van de GGD Brabant-Zuidoost 2023.
 3. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de conceptbegroting van de GGD Brabant-Zuidoost voor het jaar 2023.
 4. Aan de gemeenteraad voor te stellen de GGD Brabant-Zuidoost te berichten in overeenstemming met deze concept brief zienswijze.

Akkoord.

Memo IHP scenario's en RIB

 1. In te stemmen met de memo en bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB).
 2. Het informeren van de raad over het IHP-traject doormiddel van de memo en raadsinformatiebrief (bijlage 1 en 2).

Akkoord.

Mosbroekseweg 2a; principe verzoek vestiging hout en metaal bewerkingsbedrijf

 1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om aan de Mosbroekseweg 2a een hout en metaalbewerkingsbedrijf te vestigen;
 2. In te stemmen met de antwoordbrief aan de aanvrager

Akkoord.

Ondersteuning Maatschappelijk Middenveld 2e half jaar 2021

 1. Niet-commerciële, maatschappelijke organisaties, die een huur-relatie hebben met gemeente Waalre, van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 volledig te compenseren voor € 26.905 als gevolg van de Corona-crisis in het tweede half jaar van 2021 en de eerste maand van 2022;
 2. De exploitant van de gemeentelijke sporthallen (Hoeveland, ’t Hazzo en de Pracht) van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 volledig te compenseren voor € 5.500 als gevolg van de Corona-crisis in het tweede half jaar van 2021 en de eerste maand van 2022;
 3. De exploitant van Het Klooster van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 volledig te compenseren voor € 3.000 als gevolg van de Corona-crisis in het tweede half jaar van 2021 en de eerste maand van 2022;
 4. De niet door de TVS-regeling gecompenseerde huurgelden à € 9.717 (excl. Het Klooster) die betrekking hebben op 2021 ten laste te brengen van het jaarresultaat 2021;
 5. De niet door de TVS-regeling gecompenseerde huurgelden à € 4.873 (excl. Het Klooster) die betrekking hebben op 2022 te dekken uit de coronamiddelen van 2022;
 6. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de ondersteuning van het maatschappelijk middenveld als gevolg van de Corona-crisis in het tweede half jaar van 2021 en de eerste maand van 2022;

Akkoord.

Verkeersbesluit vrachtwagenverbod

In te stemmen met het verkeersbesluit om doorgaand vrachtverkeer op de Valkenswaardseweg onmogelijk te maken i.c. een hoogtebeperking in te voeren.

Akkoord.