Vergadering van 29 maart 2022

Geplaatst op woensdag 6 april 2022

B&W-besluitenlijst 22-03-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beantwoording vragen ZW 14 over RIB Mobiliteit van 8 februari 2022

De brief naar ZW14 vast te stellen en te versturen.

Akkoord.

Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 ODZOB

  1. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
  2. De raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Akkoord.

Ontwerpbegroting 2023 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO)

  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
  2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
  3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief Q1 Jeugdbescherming

Akkoord te gaan met verzending van de raadsinformatiebrief Stand van Zaken Jeugdbescherming Maart.

Akkoord.

Fase 3 Waalre-noord

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken ontwikkeling Waalre noord.
  2. Kennis te nemen van planning van werkzaamheden en prioriteit te geven aan de ontwikkeling van fase 2 (Heijde park) en aansluitend fase 3 in ontwikkeling te nemen.
  3. Kennis te nemen van de brief d.d. 4 februari 2022 van de Ontwikkelcombinatie met uitgangspunten voor ontwikkeling fase 3 Waalre-noord.
  4. In te stemmen met concept brief met reactie op het verzoek van ontwikkelaars.

Akkoord