Vergadering van 22 maart 2022

Geplaatst op woensdag 30 maart 2022

B&W-besluitenlijst 15-03-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beleidsteksten jaarstukken 2021

In te stemmen met de beleidsteksten Jaarstukken 2021.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 8 maart 2022

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 8 maart 2022.

Akkoord.

Regeling tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijzen 1e kwartaal 2022 in Waalre

 1. Aanvraag bijdrageverlening voor de regeling ‘specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022’ bij het Rijk in te dienen.
 2. In te stemmen met de regeling ‘Tegemoetkoming controle coronatoegangsbewijzen 1e kwartaal 2022 in Waalre’ en bijbehorend aanvraagformulier.

Akkoord.

Regio Radar Eindhoven

 1. Deel te nemen aan Regio Radar Eindhoven door middel van een partnerwidget;
 2. Manager Samenleving te mandateren om de overeenkomsten die voortvloeien uit dit besluit namens het college te ondertekenen.

Akkoord.

SN - Norm van Opdrachtgeverschap

 1. In te stemmen met de regiovisie Norm van Opdrachtgeverschap ‘Een 10 voor de Jeugd’;
 2. De regiovisie ter vaststelling voorleggen aan de raad.

Akkoord.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Waalre 2022

 1. In te stemmen met de Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Waalre 2022 en de bijbehorende toelichting.
 2. De Verordening bekostiging Leerlingenvervoer en de bijbehorende toelichting ter inzage te leggen voor een periode van vier weken alvorens een definitief besluit te nemen.
 3. De Verordening bekostiging Leerlingenvervoer 2022 na veldraadpleging ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad onder intrekking van de huidige Verordening Leerlingenvervoer 2018.

Akkoord.

2e en 3e Turap 2022

 1. In te stemmen met de 2e en 3e turap 2022;
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 2e en 3e turap 2022;
 3. In te stemmen met het doorsturen van de 2e en 3e Turap 2022, inclusief raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging naar de gemeenteraad.

Akkoord.