Vergadering van 15 maart 2022

Geplaatst op woensdag 23 maart 2022

B&W-besluitenlijst 08-03-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief stand van zaken duurzaamheid

In te stemmen met het informeren van de raad over de stand van zaken duurzaamheid via brief.

Akkoord.

Beantwoording art 39 vragen AWB fractie gezondheidscentrum

In te stemmen met beantwoording van de artikel 39 vragen van de AWB fractie aangaande het gezondheidscentrum.

Akkoord.

Governancestructuur voor bestuurlijke sturing op de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost-Brabant

Steun uit te spreken om de aansturing van de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Zuidoost-Brabant te organiseren door:

  • De bestaande stuurgroep Geweld Hoort Nergens Thuis door te ontwikkelen naar een stuurgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, met vaste afvaardiging vanuit de centrumgemeenten, regiogemeenten en partners uit het zorg en veiligheidsdomein.
  • Een ambtelijk expertteam in te richten met structurele capaciteit vanuit de gemeenten, partners uit het zorg en veiligheidsdomein en ervaringsdeskundigen dat voorstellen voorbereidt.
  • Gebruik te maken van de bestaande structuur van het Zorg en Veiligheidshuis om voorstellen positief te bekrachtigen in de situaties dat besluitvorming door de 21 gemeenten of overige gremia nodig is (zie bijlage 1).

Akkoord.