Vergadering van 15 februari 2022

Geplaatst op donderdag 24 februari 2022

Besluitenlijst 08-02-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Participatieovereenkomst Cultuur met Kwaliteit 3 (CmK3) Brabant 2022 tm 2024

 1. In te stemmen met de participatieovereenkomst CmK3 Brabant
 2. In te stemmen met de overeenkomst Art4U Veldhoven
 3. De manager Samenleving te machtigen een bestuursverklaring voor de gelden van CmK3 af te geven

Akkoord in mandaat.

Preventie van dakloosheid

 1. Inhoudelijk kennis te nemen van de resultaten van de Scanner Preventie Dakloosheid uitgevoerd door de Preventie Alliantie in 2021 (bijlage 4)
 2. In te stemmen met het regionale plan van aanpak preventie van dakloosheid en het gezamenlijk oppakken van de voorgestelde prioriteiten voor preventie van dakloosheid, te weten: realiseren basisbenodigdheden stabiel wonen, niemand vertrekt uit instelling/opvang zonder onderdak en voorkomen van huisuitzettingen, binnen de regio Eindhoven (bijlage 1 en 2)
 3. In te stemmen met de implementatie van de hierboven genoemde onderwerpen
 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 8000,-, afkomstig uit de decentralisatie-uitkering Brede aanpak dak- en thuisloosheid voor de opdrachtverstrekking door de gemeente Eindhoven aan een projectleider ter ondersteuning van de voorgestelde regionale preventieve aanpak
 5. De gemeenteraad hierover te informeren middels raadsinformatiebrief (bijlage 3)

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen Traverse AWB

In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar, Lissevenlaan 25

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 31 januari 2022

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 31 januari 2022.

Het college heeft kennis genomen.

Eenmalig afwijken “verordening commissie bezwaarschriften 2018”

Eenmalig afwijken “verordening commissie bezwaarschriften 2018”.

Akkoord.

Fietsmaatjes Aalst-Waalre

Een eenmalige pilotsubsidie te verlenen van € 10.000,- in 2022 voor de pilot ‘fietsmaatjes’.

Akkoord.

Kadernota GRWRE/ERGON 2023

 1. Kennis te nemen van de Kadernota ERGON 2023
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota ERGON 2023

Akkoord.

Mobiliteit gemeente Waalre

De raadsinformatiebrief Mobiliteit in de gemeente Waalre vast te stellen.

Akkoord.

Plaatsing (tijdelijke) tenten bij terrassen

Het college wordt verzocht een keuze te maken voor één van onderstaande opties:

 1. Geen (aanvullende) toestemming verlenen; enkel parasols blijven toegestaan
 2. Het toestaan van tenten die permanent geplaatst zijn, aanhakend op de coronaperiode
 3. Het toestaan van plaatsing van inklapbare tenten, onder voorwaarden, die dagelijks op- en afgebouwd worden

Akkoord met optie 3.

Raadsinformatiebrief woningbouwontwikkeling Frederik Hendrikstraat (de pracht zuid)

In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze door te zetten aan de gemeenteraad.

Akkoord.

Raadsvoorstel Frictiebudget arbeidsmarkt

In te stemmen met raadsvoorstel.

Akkoord.