Vergadering van 8 februari 2022

Geplaatst op woensdag 16 februari 2022

B&W-besluitenlijst 01-02-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

BIZ subsidie 2022 Waalre Den Hof

 1. Kennis te nemen van het subsidieverzoek en begroting 2022 van de Stichting BIZ Waalre Den Hof
 2. Voor het jaar 2022 een BIZ-subsidie van € 36.031,- aan de Stichting BIZ Waalre Den Hof te verlenen

Akkoord.

Kadernota VRBZO 2023

 1. Kennis te nemen van de Kadernota VRBZO 2023
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota VRBZO 2023

Akkoord.

Plan woningbouwontwikkeling Aalstermolen

 1. In principe medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van het plan voor het realiseren woningbouw bij Aalstermolen
 2. In te stemmen met het realiseren van een pilot voor deelmobiliteit als onderdeel van het woningbouwproject bij de Aalstermolen

Akkoord.

Principeverzoek Frederik Hendrikstraat (de Pracht zuidelijk deel)

In te stemmen met het principeverzoek onder de volgende voorwaarden:

 1. Het plan dient stedenbouwkundig aangepast te worden zodat het totale plan (appartementen, bergingen, parkeerplekken) qua schaal en omvang beter ingepast kunnen worden in de groene omgeving, e.e.a. conform de stedenbouwkundige uitgangspunten uit de gebiedsvisie de Pracht en omgeving
  1. Het groen dient zo veel mogelijk behouden te worden
  2. De binnentuin van het complex is te klein en dient vergoot te worden om sociale activiteit en vergroening mogelijk te maken
  3. De situering van de bergingen dient anders opgelost te worden, zodat meer evenwicht is in de plint van het gebouw en dit een levendige plint blijft met sociale veiligheid en controle
  4. Bij het ontwerp van het appartementengebouw dient rekening gehouden te worden met bezwaren van omwonenden met betrekking tot de privacy
 2. Aandacht voor afvalinzameling en het plaatsen van ondergrondse containers
 3. Er dient een inrichtingsplan opgesteld te worden
 4. Er dient een omgevingsdialoog gehouden te worden
 5. In te stemmen met de verkoop van gemeentegrond aan woningstichting ‘thuis ten behoeve van de realisatie van het woningbouwproject en een kennisgeving te plaatsen in de daartoe gebruikelijke media
 6. €15.000,- euro beschikbaar te stellen vanuit de post onvoorzien voor het opstellen van een inrichtingsplan, de aanleg van het openbaar gebied en een buurtinitiatief (zoals een moestuin) buiten het projectgebied, en dit via de volgende Turap ter besluitvorming aan de raad aan te bieden
 7. De raad per raadsinformatiebrief te informeren over de start van dit project

Akkoord.

Rechtmatigheid gemeentefinanciën – beleid misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O)

In te stemmen met het M&O beleid van gemeente Waalre.

Akkoord.

Plaatsing tijdelijke tenten bij terrassen

Het toestaan van plaatsing van inklapbare tenten, onder voorwaarden, voor de periode tot en met 31 december 2022.

Niet akkoord.