Vergadering van 1 februari 2022

Geplaatst op woensdag 9 februari 2022

B&W-besluitenlijst 25-01-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 11 januari 2022

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 11 januari 2022.

Akkoord.

Cultuurnota Waalre

 1. In te stemmen met de Cultuurnota Waalre
 2. Een cultuuraanjager aan te stellen voor een periode van twee jaren met de opdracht in te zetten op de versterking van het culturele klimaat in Waalre en het verhogen van de laagdrempeligheid van buitenschoolse cultuureducatie
 3. Incidenteel € 20.000 per jaar (in totaal € 40.000 voor de periode van twee jaar) op te nemen in de kadernota voor de inzet van deze ‘cultuuraanjager’
 4. Structureel € 50.000 op te nemen in de kadernota om de deelname aan buitenschoolse cultuureducatie te bevorderen
 5. Een onderzoek te laten doen naar de toekomst van het Waalres museum, hiervoor incidenteel een budget van € 5.000 op te nemen in de kadernota

Akkoord.

Deelname stichting expertisebureau risicobeheer en verzekeringen Veiligheidsregio’s

 1. In te stemmen met het voornemen om te besluiten tot oprichting van en deelname aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s, die de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade adviseert en voor de veiligheidsregio’s (ongevallen)verzekeringen inkoopt
 2. Voorafgaand aan het besluit tot oprichting van de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s de gemeenteraden te verzoeken hun wensen en bedenkingen te uiten gelet op artikel 31a lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen

Akkoord.

Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam en herijkte opdracht PlusTeam

 1. In te stemmen met de nieuwe gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam PlusTeam 2022
 2. In te stemmen met het intrekken van de huidige gemeenschappelijke regeling PlusTeam zoals die gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad op 24 mei 2016
 3. In te stemmen met de herijkte opdracht voor het PlusTeam
 4. In te stemmen met het vaststellen van de pro forma begroting 2022-2025 van het PlusTeam als definitieve begroting 2022-2025

Akkoord.

Addendum 2022 - prestatieovereenkomst 2020 t/m 2023 Stichting Het Huis van Waalre

Het addendum 2022 op de prestatieovereenkomst 2020 t/m 2023 Stichting Het Huis van Waalre vast te stellen en na ondertekening te laten ingaan.

Akkoord.

Hoofdlijn Verstedelijkingsakkoord Stedelijk Gebied Eindhoven

 1. De hoofdlijn van het Verstedelijkingsakkoord te omarmen
 2. Het afsprakendeel van het Verstedelijkingsakkoord concretiseren op basis van de hoofdlijn
 3. De gemeenteraad te informeren middels concept-raadsinformatiebrief

Akkoord.

Principeverzoek woningbouw Dirck van Hornelaan 21

Geen medewerking te verlenen aan het toevoegen van 1 tot 3 nieuwe woningen aan de Dirck van Hornelaan 21.

Akkoord.

Principeverzoek woningbouwontwikkeling Timmerfabriek Velter

 1. Kennis te nemen van de stedenbouwkundige werkboek voor de toekomst van de Timmerfabriek Velter
 2. Een positieve grondhouding aan te nemen jegens een woningbouwontwikkeling op de locatie van de huidige timmerfabriek Velter en dit per brief terug te koppelen aan de eigenaar van de timmerfabriek Velter

Akkoord.

Raadsinformatiebrief WOZ 2022

In te stemmen met raadsinformatiebrief WOZ 2022 en deze versturen aan de gemeenteraad.

Akkoord.

Uitkomst zelfevaluatie BRP en reisdocumenten 2021

 1. Voor kennisgeving aan te nemen:
  • De managementrapportage evaluatie Reisdocumenten
  • De managementrapportage evaluatie BRP
 2. De uittreksels te ondertekenen en vóór 14 februari 2022 versturen naar het Ministerie en de Autoriteit Persoonsgegevens

Akkoord.

Zienswijze Regiovisie Beschermd Wonen 2022-2026

De raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen en kenbaar te maken bij de projectleider Beschermd Wonen.

Akkoord.