Vergadering van 25 januari 2022

Geplaatst op donderdag 3 februari 2022

B&W-besluitenlijst 18-01-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen Traverse PvdA

In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie.

Akkoord.

Beantwoording artikel 39 vragen ZW14

In te stemmen met de beantwoording van de art 39 vragen en in handen stellen van de griffie.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Traverse Zuid

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Traverse Zuid, Coppelmans

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
 3. De gevraagde proceskostenvergoeding in de bezwaarfase af te wijzen

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Vlasrootlaan 32

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit, na aanvulling van de motivering, in stand te laten

Akkoord.

Eerste begrotingswijziging 2022 GGD Brabant Zuidoost

 1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2022 van de GGD BZO en het feit dat de gemeenteraad een zienswijze mag indienen
 2. De raad voor te stellen:
  1. Kennis te nemen van de 1ste begrotingswijziging 2022 van de GGD BZO
  2. In te stemmen met de zienswijze over de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor 4–18 jarigen en dit in te dienen bij de GGD Brabant-Zuidoost

Akkoord.

Principeverzoek woningbouwontwikkeling Molenstraat 9-11

In principe, onder de in dit stuk gesteld voorwaarden, medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van woningbouwontwikkeling aan de Molenstraat 9-11 en achterliggende gronden.

Akkoord.

Volumes en tarieven 2022 Taxbus

 1. In te stemmen met de staffeltarieven Taxbus voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 (bijlage 2a en 2e)
 2. In te stemmen om de stuurgroep Taxbus te mandateren de staffeltarieven te verlengen voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 indien en voor zover er geen sprake is van stabiele volumes en van een stabiele situatie met betrekking tot Covid-19
 3. De notitie ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenten en de Provincie
 4. Met de conceptbrieven de vervoerders en het mobiliteitscentrum te informeren

Akkoord.

Zienswijze werkprogramma 2022 Metropoolregio Eindhoven

 1. Kennis te nemen van het concept-Werkprogramma 2022 van de Metropoolregio Eindhoven
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het concept-werkprogramma 2022 van de Metropoolregio Eindhoven en in te stemmen met de zienswijze

Akkoord.

Uitvoeringsprogramma VTH 2022

 1. Vaststellen uitvoeringsprogramma VTH 2022
 2. Het uitvoeringsprogramma VTH 2022 ter kennisname aan te bieden aan de raad en de provincie

Akkoord.