Vergadering van 18 januari 2022

Geplaatst op woensdag 26 januari 2022

B&W-besluitenlijst 18-01-2022

Vaststellen verslag vorige vergadering.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 14 december 2021

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 14 december 2021.

Akkoord.

Financiering JOGG-regisseur (actie 5 uit het Lokaal Preventieakkoord Gezond Waalre)

 1. Voor 3 jaar aan te sluiten bij de aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) en daarmee ‘JOGG-gemeente’ te worden;
 2. In te stemmen met de financiering van een JOGG-regisseur voor 2022 en 2023 uit de middelen van het preventief jeugdbeleid;
 3. De manager Samenleving te mandateren om de overeenkomsten die voortvloeien uit deze besluiten namens het college te ondertekenen.

Akkoord.

GGD toezicht en handhaving kinderopvang

 1. In te stemmen met het voorstel van de GGD voor de uitvoering van het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en gastouderopvang in 2022.
 2. De extra structurele kosten van € 11.880 vanaf 2022 te melden in de tweede turap en te dekken uit het begrotingssaldo voor € 4.362 (septembercirculaire 2021) en uit onvoorzien voor € 7.518.

Akkoord.

Implementatie plan van aanpak rekenkameronderzoek ODZOB

De raad te informeren over de implementatie van het plan van aanpak ‘rekenkameronderzoek ODZOB’, middels informatiebrief.

Akkoord.

Kadernota 2023 GGD Brabant-Zuidoost

 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 GGD Brabant-Zuidoost.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota 2023 GGD Brabant-Zuidoost.

Akkoord.

Kennisnemen van Jaarprogramma 2022 van Stedelijk Gebied Eindhoven

 1. Kennis te nemen van het Jaarprogramma 2022 van het Stedelijk Gebied Eindhoven.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het Jaarprogramma 2022 van het Stedelijk Gebied Eindhoven via concept-raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Uitvoeringsplan 2022-2023 Recreatie en Toerisme

In te stemmen met het Uitvoeringsplan Recreatie en Toerisme 2022-2023 en de bijbehorende raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Voornemen verkeersbesluit doorgaand vrachtwagenverbod Eindhovenseweg

In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit te nemen om doorgaand vrachtverkeer op de Eindhovenseweg onmogelijk te maken i.c. een hoogtebeperking in te voeren.

Akkoord.

Besluitvorming participatie, adviesrecht en delegatie onder de Omgevingswet

 1. De raad voor te stellen de huidige Inspraakverordening gemeente Waalre (2006) in te trekken en daarvoor in de plaats de Participatieverordening 2022 Gemeente Waalre vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de lijst van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten voor advies vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen in te stemmen met het nemen van het delegatiebesluit Omgevingswet.
 4. De leidraden voor participatie vast te stellen.
 5. Kennis te nemen van het ‘concept plan van aanpak omgevingsplan’.

Akkoord.