Vergadering van 11 januari 2022

Geplaatst op woensdag 19 januari 2022

B&W-besluitenlijst 21-12-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

1e Turap 2022

 1. In te stemmen met de 1e Turap 2022.
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 1e turap 2022.
 3. In te stemmen met het doorsturen van de 1e Turap 2022, inclusief raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging naar de gemeenteraad.

Akkoord.

Aangaan van addendum samenwerkingsverband met gemeente Veldhoven voor Wet Inburgering

Vast te stellen het addendum op de samenwerkingsovereenkomst op het gebied van Werk en Inkomen tussen de gemeenten Veldhoven en Waalre.

Akkoord.

Beroep, Raadhuisstraat 8 te Waalre

Het hernieuwde verzoek (mediation) voor het vestigen van een landwinkel (winkel in groenten en fruit) in het bedrijfspand aan Raadhuisstraat 8 te Waalre af te wijzen.

Akkoord.

Besteding NPO (Nationaal programma onderwijs) middelen

Akkoord te gaan met het plan van aanpak voor de inzet van de nationaal programma onderwijs gelden van totaal € 175.023,09, voor de periode van 1augustus 2021 tot 31 juli 2023.

Akkoord.

Cultuureducatie

 1. In 2022, 2023 en 2024 een bedrag van € 20.000 te nemen in de begroting voor cultuureducatie. De dekking hiervoor komt voor de helft van rijkssubsidie.
 2. De andere helft van de kosten, te weten € 10.000 per jaar, te dekken uit de coronacompensatiemiddelen.

Akkoord.

Rekenkameronderzoek naar de uitvoering van de Participatiewet binnen de gemeente Waalre

In te stemmen met de reactie n.a.v. de bevindingen en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport en deze reactie naar de rekenkamercommissie te versturen.

Akkoord.

Stedenbouwkundige scenario's pastorietuin e.o. Aalst

 1. De ‘Stedenbouwkundige scenario’s pastorietuin Aalst’ vast te stellen;
 2. De raadsinformatiebrief en de schriftelijke reactie richting het parochiebestuur vast te stellen.

Akkoord.

Voortgang Waalre Sport- en Beweegakkoord & Preventieakkoord Gezond Waalre

Voorgesteld besluit:
De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van de acties en ambities uit het Waalres Sport- en Beweegakkoord en het Preventieakkoord Gezond Waalre.

Akkoord.

Raadsvoorstel aanvraag suppletie uitkering "Bommenregeling" 2021

In te stemmen met het raadsvoorstel ten behoeve van de aanvraag suppletie uitkering “Bommenregeling” 2021.

Akkoord.

Besluitvorming participatie, adviesrecht en delegatie onder de Omgevingswet

 1. De raad voor te stellen aanpassingen te doen aan onze verordeningen en/of regelingen op het gebied van participatie, adviesrecht en delegatie voor de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022.
 2. De raad voor te stellen de Participatieverordening 2022 Gemeente Waalre vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen de regeling adviesrecht vast te stellen.
 4. De raad voor te stellen de regeling delegatie vast te stellen.

Het college heeft ter kennisgeving aangenomen.