Begroting 2024: evenwichtig voor nu en in de toekomst

Geplaatst op donderdag 5 oktober 2023

Let op!De gemeenteraad heeft op 9 november 2023 de begroting voor 2024 vastgesteld met verschillende moties en amendementen. Meer hierover is te lezen op de pagina van de raadsvergadering. Hieronder vindt u de aangeboden begroting en uitleg vanuit het college.

Ook in deze begroting blijft de (kwaliteit van) de leefwereld van onze inwoners, bedrijven en instellingen leidend. Duurzaamheid op alle fronten en samenwerking vormen de rode draden. We werken al in de voorfase van op te stellen beleid samen en zoeken de samenwerking op in de regio om taken goed uit te kunnen voeren. Taken die bijdragen aan bereikbaarheid, onze dienstverlening, een goed woon- en werkklimaat, veiligheid én passende voorzieningen. Om dit te kunnen blijven uitvoeren zijn financieel wél ombuigingen nodig. Vooral ook omdat het afgelopen jaar de prijzen en daardoor ook de lonen flink zijn gestegen. Aan de ene kant betekent dit voor de gemeente zorgvuldig omgaan met de uitgaven. Aan de andere kant ontkomen we niet aan een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Naast een inflatiecorrectie van 6% is het voorstel om de ozb met 9% te verhogen, passend binnen de kaders die de gemeenteraad eerder aan het college heeft meegegeven.

Duurzame aanpak op alle fronten

In het kader van het project ‘Duurzaam door Waalre’ voeren we deelprojecten voor een gezonde en duurzame leefomgeving uit. We verbeteren bereikbaarheid, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en daarmee de leefomgeving. We stimuleren fietsgebruik en het openbaar vervoer. Aansluitend op regionale aanpakken op het gebied van wegenstructuur en de werkgeversaanpak.

Voor wat betreft ons groenbeleid zetten we, vanwege de financiële situatie getemporiseerd, in op behoud en verhoging van de hoeveelheid en kwaliteit van ons groen. We vergroten de biodiversiteit en dragen bij aan klimaatadaptatie bij bijvoorbeeld aanleg van nieuwe groenvoorzieningen of herinrichting ervan. Ook water, riolering en het klimaat hangen nauw samen en ook via de aanpak binnen projecten op dit gebied, zetten we stappen vooruit.

Op het gebied van sociale duurzaamheid blijven we levensloopbestendige, duurzame wijken en buurten bieden. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen en gebruik te maken van cultureel maatschappelijke activiteiten, wijkzorg en activiteiten buiten de wijk. We ondersteunen bij het vinden van passend zorgaanbod voor inwoners met een (hulp)vraag. Gaan verder aan de slag met het geldzorgenbeleid en investeren samen met partners op signalering en preventie in de zorg en ondersteuning. Onze visies op gemeenschapsvoorzieningen, sport en bewegen en Woonzorg dragen bij aan onze doelen op het gebied van sociale duurzaamheid. Tenslotte zorgen we samen met inwoners en partners voor een gezonde leefstijl met behoud van eigen regie (Lokaal Preventie Akkoord Gezond Waalre).

Onzekerheid Jeugdzorg en Wmo

Komende jaren moeten we samen inspelen op de oplopende kosten in het sociaal domein, inclusief alle veranderingen (hervormingsagenda, toekomstperspectief kind en gezin, eigen bijdrage Wmo) met onze inwoners in het achterhoofd. Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn open einde regelingen. Door korting vanuit het Rijk op de budgetten hebben gemeenten een financieel risico.

Schaalsprong regio

De schaalsprong, waarbij het Stedelijk Gebied Eindhoven een enorme groei doormaakt, geeft grote druk op ruimtegebruik, voorzieningen, mobiliteit, recreatie, klimaatadaptatie, ecologie, energietransitie en milieu. We werken samen in een integrale strategie en waarbij we brede welvaart, welzijn en kwaliteit voor inwoners, ondernemers en onze partners in het oog blijven houden.

Wereldwijde ontwikkelingen

Ontwikkelingen in de wereld, zoals inflatie en de oorlog in Oekraïne met hoge energieprijzen en vluchtelingenopvang als gevolg, zijn ook van invloed op de financiële positie van gemeenten.

Het is nu aan de raad

De raad is nu aan zet. Het college pleit voor een realistische houding met oog voor een bestuurbare gemeente die financieel gezond is en blijft. Met andere woorden: evenwichtig voor nu en in de toekomst. De raad behandelt de begroting 2024 op 24 oktober oordeelsvormend en 7 en 9 november besluitvormend.

Begroting 2024 in detail

Inkomsten

 • Van het Rijk: € 32.310.000,-
 • Van de inwoners: € 9.836.000,-
  • Onroerendezaakbelasting (Ozb): € 5.020.000,-
  • Rioolheffing: € 1.702.000,-
  • Afvalstoffenheffing: € 1.865.000,-
  • Vergunningen & leges: € 1.104.000,-
  • Eigen bijdrage Wmo: € 85.000,-
  • Graf- en begraafrechten: € 60.000,-
 • Overige inkomsten: € 3.174.000,-

De totale inkomsten per huishouden:

 • Rioolheffing
  • Eenpersoonshuishouden: € 203,-
  • Meerpersoonshuishouden: € 203,-
 • Ozb
  Bij gemiddelde WOZ-waarde
  • Eenpersoonshuishouden: € 582,-
  • Meerpersoonshuishouden: € 582,-
 • Afvalstoffenheffing
  • Eenpersoonshuishouden: € 119,-
  • Meerpersoonshuishouden: € 175,-
  Per lediging container restafval komt daarbij: Grijze container 140 liter € 8,75 per keer, 240 liter € 15,00 per keer.
 • Afvalstoffenheffing verzamelcontainer
  Appartementencomplex met gezamenlijke afvalcontainer
  • Eenpersoonshuishouden: € 161,-
  • Meerpersoonshuishouden: € 268,-

Totale inkomsten: € 45.320.000,-

Uitgaven

 • Bestuur en ondersteuning: € 11.071.000,-
 • Veiligheid: € 1.663.000,-
 • Verkeer, vervoer en waterstaat: € 2.731.000,-
 • Economie: € 215.000,-
 • Onderwijs: € 1.412.000,-
 • Sport, cultuur en recreatie: € 4.675.000,-
 • Sociaal domein: € 15.706.000,-
 • Volksgezondheid en milieu: € 5.053.000,-
 • Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: € 2.793.000,-

Totale uitgaven: € 45.319.000.-

Meer nieuws


Nieuwsarchief

 • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
 • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.