Begroting 2023: ‘Op maat en samen investeren in onze toekomst’

Geplaatst op woensdag 12 oktober 2022

Het college van de gemeente Waalre presenteert een meerjarig sluitende begroting 2023. De nieuwe bestuursperiode is van start gegaan met een raadsprogramma. Dit programma is de basis waarbij ook rekening wordt gehouden met ontwikkelingen buiten Waalre. Er liggen grote uitdagingen die met de kracht van onze samenleving worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, de energietransitie, digitalisering, de vergrijzing en de enorme groei van onze regio.

Op 18 oktober is een oordeelvormende vergadering over de programmabegroting 2023 en op 8 november met een uitloop naar 10 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Participatiekracht

Er liggen grote uitdagingen op het bord van de gemeente, vergezeld met mooie kansen. De kracht van de samenleving van Waalre is de komende jaren en meer dan ooit, bepalend voor de toekomst. De gemeente blijft dan ook investeren in de regionale samenwerking en het betrekken onze inwoners bij het bestuur om draagkracht en slagkracht te vergroten. Samenwerking vormt de basis voor een sterke positie in een snel groeiende regio.

Gezonde bedrijfsvoering

Om zelfstandig te blijven en krachtig voor de dag te komen is ook een gezonde bedrijfsvoering nodig met duurzaam financieel beleid. De gemeente Waalre wil daarbij ook een goede en aantrekkelijke werkgever zijn en talent aantrekken en vasthouden. Ontwikkelkansen voor medewerkers zijn belangrijk. Een goede balans tussen ambities en capaciteit zorgt voor een wendbare en flexibele organisatie. Bestuurders en medewerkers weten welke doelen en ambities belangrijk zijn voor Waalre. Ze kunnen zo proactief inspelen op ontwikkelingen. Dankzij alle kennis vanuit de samenleving weet de gemeente wat er speelt en belangrijk is. Op deze manier kan invulling gegeven worden aan de rol binnen de stedelijke metropool met oog voor lokale ontwikkelingen en kansen voor de gemeente Waalre.

Samenwerking

Samenwerking met inwoners en samenwerkingspartner leidt tot mooie opbrengsten die mee worden genomen bij lokaal te vormen beleid en in regio overleggen. Om ambities waar te kunnen blijven maken is de samenwerking tussen de raad, het college en de inwoners speerpunt om op peil te houden en verder te brengen.

Duurzaam financieel gezond

Om financieel gezond te kunnen blijven is het nodig echter om de lokale lasten te verhogen, waarbij de kwetsbaren in het oog worden gehouden. Zonder die verhoging zouden we een financieel tekort gehad hebben.

Bij de Prinsjesdag is de algemene uitkering voor gemeenten verhoogd waardoor het college nu kan voorstellen aan de raad om de ozb tarieven minder te laten stijgen dan eerder aangegeven. Naar aanleiding van de septembercirculaire adviseert het college de raad om de ozb stijging met 2,5% te verlagen (van 10% naar 7,5% exclusief inflatiecorrectie). Om het raadprogramma voortvarend op te kunnen pakken is het van belang dat er voldoende financiële ruimte is. Bovendien is er nu ook financiële ruimte om de financiële positie te verbeteren en meer middelen voor het uitvoeren van de ambities uit het raadsprogramma. Het is goed ons te realiseren dat met het toekennen van de 1 miljard (landelijk) in 2026 door het Rijk, het slechts om een gedeeltelijke compensatie gaat van de teruggang van de algemene uitkering gaat. Bovendien betreft het slechts een eenmalig bedrag. Met andere woorden, het ravijnjaar verschuift van 2026 naar 2027.

In deze begroting bieden we ruimte om ‘op maat’ en daar waar echt nodig te investeren. Nu en in de volgende jaren. Inwoners die het al moeilijk hebben worden in relatie tot lastenverhoging tegemoet gekomen door kwijtschelding of vrijstelling van belastingen. Daarbij worden ook mogelijkheden geboden voor gespreide betaling en hulp bij investeringen om het energieverbruik te verlagen. Met betrekking tot zorg en ondersteuning wordt ingestoken op continuïteit en kwaliteit voor inwoners die dit (tijdelijk) nodig hebben. Mogelijke overschotten in komende jaren worden gestort in reserves voor investeringen in het sociaal domein en de openbare ruimte en in de algemene reserve.

Tenslotte

Samenwerken en op maat een bijdrage leveren dragen bij aan een gezonde toekomst van de gemeente Waalre. Er zijn enorme uitdagingen en zeker ook kansen. De raad, inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners en bestuur en medewerkers van de gemeente worden uitgenodigd om de samenwerking voort te zetten in onze gemeente én in de regio!

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.