Voorstellen voor woningbouw, groen en sporthal ’t Hazzo gaan naar de raad

Geplaatst op dinsdag 19 mei 2020

Op 12 mei heeft het college van B&W ingestemd met de voorstellen over het bestemmingsplan ’t Hazzo, het voorlopig ontwerp voor de sporthal en ontmoetingsruimte ’t Hazzo en het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte in het gebied. Deze voorstellen worden op 26 mei oordeelsvormend en 9 juni ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Om de bouw van 27 sociale huurappartementen door Woonbedrijf mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan voor het gebied van het voormalige Hazzo aangepast worden. De aanpassing van het bouwvlak voor de sporthal en ontmoetingsruimte ’t Hazzo zit hier ook in. De gemeenteraad moet het nieuwe bestemmingsplan voor het gebied vaststellen.

Voorlopig ontwerp herinrichting openbaar gebied

In nauwe samenwerking met de omwonenden maakte Buro Kragten een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte. Op 13 februari presenteerde Buro Kragten het voorlopig ontwerp tijdens een bewonersbijeenkomst. De reacties waren overwegend positief. Enkele aandachtspunten worden meegenomen in de uitwerking van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp. Omwonenden worden daar weer bij betrokken. Op welke manier is afhankelijk van de Coronamaatregelen. Het ontwerp zorgt voor een grote kwaliteitsverbetering en vergroening van het gebied.

Voorlopig ontwerp voor sporthal en ontmoetingsruimte ‘t Hazzo

Voor het voorlopig ontwerp van de sporthal en ontmoetingsruimte ’t Hazzo zijn alle eisen en wensen van verenigingen, de exploitant, omwonenden en de gemeente in beeld gebracht. Met de beschikbare financiële ruimte is het niet mogelijk om aan alle eisen en wensen tegemoet te komen. Dit komt o.a. door gestegen bouwkosten. Er is nadrukkelijk gekeken naar bezuinigingsmogelijkheden. Daarnaast worden subsidies aangevraagd. Nog verder bezuinigen op het ontwerp is niet realistisch en haalbaar. De raad wordt daarom gevraagd om een voorziening toe te voegen aan het krediet. Na het besluit van de raad worden verenigingen, de exploitant en omwonenden, gevraagd mee te denken over de uitwerking tot het definitief ontwerp.

Vervolgstappen

Nadat de raad een besluit heeft genomen op 9 juni starten de vervolgstappen. Dat zijn onder andere de voorbereidingen voor de tweede fase van de sloop van ’t Hazzo, het bouwrijp maken van het gebied en de uitwerking tot het definitief ontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied en voor de sporthal en ontmoetingsruimte.

Afbeelding van het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.