Evaluatie sluipverkeer Waalre-Dorp afgerond

Geplaatst op vrijdag 7 februari 2020

De gemeente Waalre besloot afgelopen zomer tijdelijk een aantal maatregelen te nemen om het doorgaand sluipverkeer in Waalre-Dorp te weren uit de woonstraten. Het is duidelijk dat de verkeersintensiteiten in onze gemeente een belangrijk aandachtspunt zijn. De hoge verkeersdruk leidt tot opstoppingen, langere reistijden, verminderde bereikbaarheid, slechtere verkeersveiligheid en een ongezonde leefomgeving. De maatregelen om het sluipverkeer in Waalre-Dorp te weren hebben in zijn algemeenheid de verwachte uitwerking, zo blijkt uit de evaluatie. De verkeersintensiteiten nemen duidelijk af. Maar er blijken ook neveneffecten te ontstaan, die vragen om een aanpassing.

De evaluatie bestond uit een aantal onderdelen. Zo zijn voor de invoering van de maatregelen op meerdere plaatsen nulmetingen uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de verkeersstromen voor aanleg van de maatregelen. Nadat de maatregelen zijn ingevoerd, zijn de metingen op dezelfde locaties herhaald. "We hebben daarnaast een groot aantal reacties mogen ontvangen van onze inwoners, die ook onderdeel zijn van de evaluatie. Ook heeft er een onafhankelijke verkeersschouw plaatsgevonden op basis waarvan een rapport met aanbevelingen is verschenen", vertelt wethouder Alexander van Holstein. 

Evaluatie sluipverkeermaatregelen

De volgende sluipverkeermaatregelen zijn geëvalueerd: omvorming van een gedeelte van de Werenfriedstraat tot fietspad, invoering van éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat, Oude Kerkstraat en Jacob Ruisdaellaan, een rechtsafverbod naar de Hoogstraat, een linksafverbod vanuit de Heikantstraat met fysieke maatregelen om het inrijden in de Burgemeester Uijenstraat onmogelijk te maken en een blokkade op de kruising Vincent Van Goghlaan - Burgemeester Uijenstraat. Verder is het verkeerslicht op de kruising Willibrorduslaan - Traverse aangepast.

De metingen en de rapportages van de verkeersschouw geven een goed beeld van de gevolgen van de invoering van de maatregelen tegen het sluipverkeer. De aanbevelingen uit de verkeersschouw sluiten deels aan bij de opmerkingen die door inwoners zijn gemaakt in de afgelopen 3 maanden.

Smeleweg en Burgemeester Uijenstraat

Zowel bewoners als de onafhankelijke verkeersauditor geven aan dat de toename van het verkeer op de Smeleweg te groot is. Daarom verwijdert de gemeente volgende week de blokken op het kruispunt Burgemeester Uijenstraat - Vincent van Goghlaan en zullen de verkeerseffecten opnieuw gemeten worden op de Burgemeester Uijenstraat, op de Smeleweg en op de Vincent van Goghlaan. Gelijktijdig voeren we geen eenrichtingsverkeer in op de Jacob Ruisdaellaan. De effecten van de tellingen worden opnieuw beoordeeld, zodat bekeken kan worden of en welke maatregelen nodig zijn. Het linksafverbod voor de Burgemeester Uijenstraat vanuit de Heikantstraat zorgt voor een enorme reductie in de ochtendspits blijkt uit de tellingen.

Route Loon - Timmereind

Hoewel de verkeerstellingen daar nu geen aanleiding voor geven, is de gemeente van mening dat deze route aandacht verdient om al bestaande overlast verder terug te dringen. Een uitwerking daarvan wordt dit voorjaar opgepakt.

Route Ansbalduslaan, Eekhoornlaan, Daslaan en Elandlaan

Gebleken is dat de maatregelen een negatief effect hebben op de verkeersintensiteit in de noord-oost hoek van Waalre-Dorp. Om een mogelijke aanpak te bepalen, wil de gemeente meer inzicht krijgen in de verkeersstromen in dit gedeelte van het dorp. Ze gaat daarom metingen verrichten in de Elandlaan en Eekhoornlaan, omdat dit een goed beeld kan geven van de omvang van de verkeersbewegingen. 

Route De Kransen, De Mommers en De Foes

Op de Mommers en De Foes vindt met name in de avondspits een toename van verkeer plaats. De Kransen blijft met name in de avondspits een drukke weg. De gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen effectief zijn om sluipverkeer op een passende wijze te weren.

(Westelijke) Blokvenlaan

Het autoverkeer komende vanuit de Markt richting Valkenswaard ontwijkt momenteel de verkeerslichten in het dorp en gebruikt daarvoor de Blokvenlaan. Bij de herinrichting van de Traverse zal hiervoor aandacht zijn. 

Verkeersschouw

Begin 2020 heeft een onafhankelijke deskundige een verkeersschouw uitgevoerd en hiervan een rapport gemaakt. Dit rapport is terug te vinden op de website van de gemeente Waalre.

Reacties inwoners

Een groot aantal inwoners van Waalre-Dorp heeft op de meest uiteenlopende wijze een mening gegeven over de maatregelen. Een aantal inwoners heeft een officieel bezwaar ingediend bij het college. De bezwarencommissie heeft de bezwaren inmiddels behandeld en het college heeft op 17 december het advies van de commissie gevolgd om de bezwaren ongegrond te verklaren. Op basis van het besluit heeft een van de indieners een beroep en een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd. Het juridische traject loopt nog.

Metingen

Voor de invoering van de maatregelen zijn op meerdere plaatsen nulmetingen gedaan. Er zijn verkeerslussen gelegd op het Timmereind, Smelenweg, Hoogstraat, Burgemeester Uijenstraat en Ansbalduslaan (tussen Wollenbergstraat en Bertelindislaan). Nadat de maatregelen zijn ingevoerd, zijn de metingen op dezelfde locaties herhaald. Behalve op de Werenfriedstraat omdat deze straat niet meer toegankelijk is voor autoverkeer.

Conclusie evaluatie

Wethouder Van Holstein: “We concluderen dat de maatregelen effectief zijn en vervangen de tijdelijke maatregelen en materialen, met uitzondering van de blokkade op de kruising Vincent van Goghlaan - Burgemeester Uijenstraat en het éénrichtingsverkeer op de Jacob Ruisdaellaan, dan ook door definitieve maatregelen en de daarbij passende weginrichting. Dit betekent met materialen die meer in het straatbeeld passen. De planning hiervan wordt op dit moment uitgewerkt. Ook starten we met de benodigde aanpassingen om de neveneffecten te verzachten. De eerste stap is het verwijderen van de blokkade op de kruising Vincent Van Goghlaan – Burgemeester Uijenstraat. Voor de overige stappen wordt nu een planning uitgewerkt. Samen met de herinrichting van de Traverse moet het verkeersbeeld in Waalre-dorp in belangrijke mate verbeteren.’’

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.