Inwoners van Waalre doen graag meer mee!

Geplaatst op dinsdag 17 december 2019

Maar liefst 820 inwoners vulden de vragenlijst Quick Scan Lokale Democratie in, die tussen 14 november en 9 december online stond. Een eerste indruk van de resultaten laat zien dat de deelnemers tamelijk positief zijn over de kansen om mee te praten, denken en doen in Waalre. Zij willen daar graag nóg meer ruimte voor krijgen.

Belangrijke verbeterpunten die werden genoemd gingen over het beter luisteren naar de mening van inwoners, openen en transparanter werken, en over het verbeteren van het functioneren van de gemeenteraad.

Communicatie

Ongeveer een kwart van de deelnemende inwoners reageert positief op vragen als: de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners, de gemeente zorgt dat voor iedereen duidelijk is hoe besluiten worden genomen, de gemeente gaat na hoe tevreden inwoners zijn met het verloop en de uitkomst van besluitvorming, en de gemeente maakt ruimte voor onafhankelijke controle en kritiek van bijvoorbeeld de lokale pers of de rekenkamer. Een grote groep oordeelt hierover neutraal. Drie mogelijke verbeterpunten op het gebied van communicatie zijn het duidelijker maken van de resultaten van gemeentebeleid, een actieve open luisterende houding van de raad, college en ambtenaren, en het duidelijker maken hoe inwoners kunnen meepraten over gemeentebeleid. 

Burgerparticipatie

Meer dan de helft van de deelnemende inwoners is het eens met de stelling dat de gemeente alle inwoners de kans geeft mee te praten over lokale kwesties. Ruim 40% vindt dat de gemeente inwoners voldoende betrekt bij haar plannen, activiteiten, voorzieningen en dat de inwoners voldoende digitale middelen worden geboden voor samenwerking. Uit de resultaten blijkt dat 3 in het oog springende manieren om burgerparticipatie verder te versterken zijn: inwoners laten meebeslissen, meer doen om speciale doelgroepen te bereiken en inwoners meer invloed geven op belangrijke thema's, zoals inrichting wijk, wonen en veiligheid.

Meer meedoen

Waar het gaat om overheidsparticipatie - omgaan met maatschappelijke initiatieven - is er nog meer ruimte voor verbetering. Op dit thema reageert namelijk een kwart tot een derde van de deelnemende inwoners positief op stellingen als: inwoners krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren en de gemeente gaat goed om met maatschappelijke initiatieven. Drie belangrijke manieren om burgerinitiatieven te stimuleren zijn volgens de respondenten een duidelijk loket of aanspreekpunt voor initiatiefnemers, duidelijke procedures en spelregels, en aandacht en waardering van raadsleden en/of collegeleden.

Vervolg

De organisatie Democratie in Actie gaat de uitkomsten uitgebreid analyseren en brengt advies uit over de resultaten. Dat advies wordt gebruikt om, samen met inwoners, het gesprek aan te gaan om de relatie tussen gemeentebestuur en inwoners verder te versterken. De analyse, inclusief het advies, wordt in de eerste maanden van 2020 verwacht.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.