College Waalre presenteert meerjarig sluitende begroting 2020

Geplaatst op donderdag 10 oktober 2019

Het college van burgemeester en wethouders presenteert aan de gemeenteraad een meerjarig financieel sluitende begroting 2020. Dit ondanks financiële tegenwind. Het college blijft vol inzetten op de thema's zoals die in het Waalres akkoord zijn vastgelegd. Daar bovenop wil zij voor de komende jaren nog een aantal extra ambities waarmaken. Hiervoor is het wel nodig om de woonlasten te verhogen.

Inhoudelijke opgaven

Het college houdt vast aan de ambities op het terrein van inclusieve samenleving, wonen en openbare ruimte; ambities zoals in het Waalres akkoord vastgelegd en al in de huidge begroting meegenomen. Extra aandacht gaat in 2020 onder andere uit naar het sociaal domein. Zo zet het college in op preventieve maatregelen, kostenbeheersing en samenwerking met andere overheden en partners uit de zorg, om ook in de toekomst passende zorg aan kwetsbare inwoners te kunnen blijven bieden. Verder wil het college in 2020 onder andere een wijk GGD-er aanstellen ter bevordering van veiligheid en leefbaarheid in de wijk, een nieuwe jongerenontmoetingsplek realiseren en een proef doen met een vorm van huisautomatisering (Domotica) dat inwoners faciliteert om langer thuis te wonen. Daarnaast wordt ingezet op het verder ontwikkelen van de plannen voor een vitaal dorpshart Aalst, de energietransitie en wordt ook in 2020 weer vol ingezet op woningbouw, zowel in de dorpskernen als in Waalre-Noord. Ook wordt planmatig gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van wegen en groen, de aanpak van verkeersveiligheid en de renovatie van sporthal 't Hazzo. Bij alle projecten is en blijft burgerparticipatie een belangrijk aandachtspunt.

Stijging woonlasten

Om aan de lopende en nieuwe ambities invulling te kunnen geven, heeft het college zoveel mogelijk lucht uit de begroting gehaald. Desondanks wordt ook een beroep gedaan op de solidariteit vanuit de samenleving. Gegeven alle taken die op de gemeente afkomen, met vaak beperkte middelen vanuit het Rijk, is het onvermijdelijk dat de woonlasten worden verhoogd. Het voorstel van het college is om de Onroerendezaakbelasting (OZB) met 7,5% te verhogen. Daarnaast wordt de afvalstoffenheffing met 3% verhoogd om de afvalinzameling en -verwerking kostendekkend te kunnen blijven uitvoeren. De definitieve stijging van de woonlasten wordt aan de hand van drie scenario's door de gemeenteraad bepaald. Op 29 oktober is een oordeelsvormende vergadering en op 12 november stelt de gemeenteraad de begroting vast. Alle stukken met betrekking tot de programmabegroting 2020 zijn terug te vinden op de pagina oordeelsvormende bijeenkomst 29 oktober 2019.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.