Vastgesteld bestemmingsplan 'Herziening Michiel de Ruyterstraat'

Geplaatst op donderdag 12 september 2019

Burgemeester en wethouders van Waalre maken bekend dat de gemeenteraad op 3 september 2019 het bestemmingsplan 'Herziening Michiel de Ruyterstraat' in Aalst (NL.IMRO.0866.BP00192-0301) heeft vastgesteld. De wijziging houdt in dat bouwvlakken op 2 plekken in het plan zijn gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Het betreft een bestemmingsplan voor herontwikkeling van sociale huurwoningen van woningstichting 'Thuis. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 25 woningen mogelijk.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage bij de receptie van Het Huis van Waalre aan de Koningin Julianalaan 19 te Waalre. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat gedurende de hierboven genoemde termijn van 6 weken rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het besluit van vaststelling van het bestemmingsplan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad.

Daarnaast kan ook door belanghebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend beroep worden ingesteld, voor zover dit beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.

Beroepschriften moeten schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het betreffende besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.