College Waalre presenteert meerjarig sluitende begroting 2019

Geplaatst op maandag 22 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een meerjarig financieel sluitende begroting voor de jaren 2020 tot en met 2022. Naast de lopende majeure onderwerpen zijn ook de opdrachten die direct voortvloeien uit het Waalres akkoord vertaald naar een concreet uitvoeringsprogramma en opgenomen in de programmabegroting 2019-2022.

Onze opgave is meer dan ooit ‘Buiten’ naar ‘Binnen’ halen: door inwoners te betrekken bij beleid en uitvoering, te vragen wat zij van ons verwachten en hen te laten weten wat we doen. Uitgangspunt voor ons handelen is de inclusieve samenleving; iedereen moet op basis van gelijkwaardigheid mee kunnen doen ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en beperkingen. Dit uitgangspunt vertalen we door in de opgaven waar wij voor staan en onze belangrijkste pijlers: burgerparticipatie en het versterken van de Kracht van Waalre binnen de regio.

De woonlasten in Waalre blijven landelijk en regionaal op een gemiddeld niveau liggen. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen licht van € 757,- in 2018 naar € 780,- in 2019. Dit door een indexstijging van de OZB, een stijging van de afvalstoffenheffing en een gelijkblijvend tarief voor de rioolheffing. De totale gemeentelijke belastingdruk per huishouden is hierdoor in 2019 met 2,7 % gestegen ten opzichte van 2018. Dit is een afname ten opzichte van vorig jaar waarin de belastingdruk steeg met 3,8 %.

Onze grootste opgaven

In 2019 en de daaropvolgende jaren streven we een goed evenwicht na tussen bestuurlijke ambities en financiële slagkracht. In de programmabegroting zijn onder andere de onderstaande opgaven opgenomen en uitgewerkt ‘hoe’ Waalre hieraan gaat werken in 2019: 

  1. Visie op Wonen; Waalre blijft die excellente en aantrekkelijke woongemeente voor iedereen
  2. Renovatie van de openbare ruimte; op het gebied van groen, wegen en verhardingen
  3. Omgevingswet; samen met inwoners en andere partners komen tot een nieuwe omgevingsvisie
  4. Duurzaamheid; een uitvoeringsprogramma met maatregelen en warmteplan (aardgasarm)
  5. Gemeenschapshuizen; zeker stellen van een ontmoetingsplek in Aalst, Waalre en Ekenrooi
  6. Afvalinzameling: onderzoek naar duurzame afvalinzameling
  7. Waterbeheer; vergroten waterbewustzijn van inwoners en invoeren nieuw heffingssysteem

We zien het als een kans om als gemeente in te blijven zetten op burgerparticipatie en regionale samenwerking. We experimenteren met interactieve en vernieuwende vormen van burgerparticipatie en werken deze uit binnen de kaders van de nota Burgerparticipatie en Burgerinitiatieven. In de regio werken we samen met partners die passen bij Waalre. Zo blijven we stevig inzetten op de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven. Binnen het Sociaal Domein behouden we samenwerkingen die voor onze inwoners belangrijk zijn en zetten we stevig in op preventie. Het CMD wordt doorontwikkeld met als doel het versterken van de kwaliteit van de dienstverlening aan onze inwoners. Ook blijven we werken aan grote projecten zoals Duurzaam door Waalre en Het Klooster.
 

Meer nieuws