Verkoop gemeentelijke gronden binnen het Natuurnetwerk Brabant

Geplaatst op dinsdag 19 juni 2018

De gemeente Waalre is voornemens om de reeds als natuur ingerichte percelen Waalre sectie A:

 • nummer 4351 (2.050 m2)
 • nummer 13 (2.540 m2)
 • nummer 10 (1.600 m2)
 • nummer 6008 (21.609 m2)

en de percelen die moeten worden omgevormd naar natuur Waalre sectie A:

 • nummer 17 (1.650 m2)
 • nummer 16 (1.480 m2)
 • nummer 3733 (5.541 m2)
 • nummer 4663 (4.830 m2)
 • nummer 3695 (2 m2)

en Veldhoven sectie B:

 • nummer 3045 (3.680 m2)

over te dragen aan een gecertificeerd natuurbeheerder. Alle percelen zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Brabant. Daar waar de percelen nog moeten worden omgevormd naar natuur is een subsidie van het GroenOntwikkelfonds Brabant (GOB) beschikbaar.

Uitsluitend natuurdoelen

Na overdracht dient het terrein uitsluitend te worden gebruikt voor natuurdoelen en wordt op het terrein voor onbepaalde tijd de ontwikkeling dan wel instandhouding van het ter plaatse geldende natuurbeheertype, zoals bepaald door de Provincie Noord Brabant, gedoogd. Aanvullend dient er medewerking te worden verleend aan uitvoering van hydrologische maatregelen met bijbehorende effecten in de omgeving ten behoeve van natuurdoelen, Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water. Bij de overdracht worden beiden als een kwalitatieve verplichting opgelegd.

Grondvervuiling

De gemeente Waalre is niet aansprakelijk voor enige grondvervuiling. Indien u bodemonderzoek wenst, dan is dit op eigen kosten. Op percelen gelegen in het Dommeldal, kan sprake zijn van een verontreiniging van zware metalen als gevolg van de inundatie van de Dommel. Indien blijkt dat dat op deze percelen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging, dan bent u er aan gehouden beheermaatregelen op te stellen en uit te voeren om daarmee risico’s op verspreiding te beperken (bijvoorbeeld in stand houden van ruigte of bos).

Als toekomstig beheerder mag u zelf een bod uitbrengen voor welk bedrag u het perceel wenst aan te kopen. Van een verkoop is echter pas sprake indien dit ten minste de taxatiewaarde van de percelen bedraagt. Voor inrichtingskosten geldt acceptatie door het GOB en dat maximaal de normering van het GOB beschikbaar is.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd om genoemde percelen in te richten als natuur en als zodanig te beheren dan verzoeken wij u binnen 4 weken na deze publicatie uw reactie schriftelijk kenbaar te maken aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waalre, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Gegadigden dienen wel te voldoen aan de door de gemeente gestelde selectiecriteria te weten:

 • U dient per perceel een plan van aanpak met motivatie en wijze waarop inrichting/beheer wordt uitgevoerd te overleggen
 • U dient maatschappelijk betrokken te zijn
 • U dient gecertificeerd natuurbeheerder te zijn
 • U dient referenties en verdere aantoonbare ervaring aan te dragen

Indien zich meerdere gegadigden zullen aandienen dan zullen wij alle inschrijvers met elkaar vergelijken. Na toetsing aan de hierboven gestelde selectiecriteria zal het College van Burgmeester en Wethouders van Waalre besluiten aan welke partij de percelen overgedragen/verkocht zullen worden en deze keuze schriftelijk kenbaar maken aan alle partijen.

Gunning

De gunning zal op de volgende wijze plaatsvinden:

 • Plan van aanpak met motivatie en wijze waarop inrichting/beheer wordt uitgevoerd -50%
 • Hoogste Prijs – 25%
 • Referenties en aantoonbare ervaring – 25%

Meer informatie

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met dhr. F. Niessen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op fniessen@waalre.nl of telefoonnummer.: 040-2282500.


 

Meer nieuws