Vijf Waalrenaren Koninklijk onderscheiden

Geplaatst op donderdag 26 april 2018

Op donderdag 26 april reikte burgemeester Brenninkmeijer aan vijf inwoners van de gemeente Waalre een Koninklijke onderscheiding uit. Mevrouw J.M.F. Bax-van der Palen, mevrouw C.J.H.P. Bongaerts-van Tongeren en de heer J.H. van Tongeren worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer drs. A.P.C.M. van Holstein wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de heer prof. dr. S. Bambang Oetomo tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Burgemeester Brenninkmeijer reikte de vijf onderscheidingen persoonlijk uit aan de gedecoreerden op donderdag 26 april 2018. Hij deed dat bij hen aan huis.

Dhr. prof. dr. S. Bambang Oetomo

De heer prof. dr. S. (Sidarto) Bambang Oetomo (66) is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw als iemand die op uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de samenleving in zeer belangrijke mate is gebaat.

In 1983 begon de heer prof. dr. Sidarto Bambang Oetomo zijn carrière in de neonatologie als kinderarts bij de afdeling kindergeneeskunde van het Academisch ziekenhuis in Groningen tot 2002. Daar deed hij onderzoek naar ademhalingsproblemen bij te vroeg geboren baby’s. Hij was daar betrokken bij de eerste studies naar de toediening van zogeheten surfactant, een stofje dat ervoor zorgt dat de longblaasjes bij het uitademen open blijven staan, en waar premature baby’s een tekort aan hebben. “Die surfactanttherapie is heel succesvol gebleken: de sterfte van couveusebaby’s is erdoor teruggebracht van 35 á 40 procent naar minder dan 10 procent”.

In 2003 is hij in het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven gestart als kinderarts in de neonatologie. Zijn fascinatie voor de blijvende effecten van pijn en stress die couveusekindjes overhouden aan hun tijd in de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) was daarmee een uitzondering in de wereld van de neonatologie. Immers collega-onderzoekers richten zich vooral op nieuwe medicijnen, of het verbeteren van beademingstechnieken en protocollen. Hoewel uit de literatuur duidelijk blijkt dat meer comfort in de NICU ook van groot belang kan zijn op de ontwikkeling van het kind. Met dat doel werkte de heer Bambang Oetomo tien jaar samen met studenten en onderzoekers van met name de Intelligence Design groep.

Belangrijk is volgens hem onder meer om de kinderen in de couveuse het gevoel te geven van de nabijheid van de moeder. Uit onderzoek blijkt dat met name het op de borst houden van het kind, wat we ook wel buidelen noemen, een positieve invloed heeft op de ontwikkeling. Om dat vertrouwde gevoel ook in de couveuse na te bootsen, werd onder begeleiding van de heer Bambang Oetomo, door studenten geëxperimenteerd met een kussentje, de Mimo, met ingebouwde hartslag. Dat proces resulteerde uiteindelijk in de Hugsy: een soort kruising tussen een matras en dekentje dat zachtjes vibreert in het - opgenomen - ritme van de hartslag van de moeder.

Een ander onderzoek dat heer Sidarto Bambang Oetomo onder zijn leiding heeft ontworpen is de Smart Jacket, een soort babypakje met bewakingssensoren in verwerkt. Dit betekent dat deze niet meer op de tere babyhuid geplakt hoeven te worden. Het concept is door de heer Sidarto Bambang Oetomo doorontwikkeld tot een volledig draadloos systeem, de Bambi belt. Deze uitvinding wil de heer Sidarto Bambang Oetomo met zijn zoon op de markt brengen. Inmiddels zijn er met 18 ziekenhuizen in 7 landen intentieverklaringen getekend, die mee willen helpen met het testen van de Bambi belt in klinische studies. Bambi Medical heeft met de Bambi belt onlangs (juli 2017) de Gerard en Anton award gewonnen.

De heer Sidarto Bambang Oetomo kenmerkt zich als iemand die geruime tijd werkzaamheden verricht op een wijze die hem onderscheidt van anderen en die getuigt van een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling met een maatschappelijke betekenis en uitstraling wereldwijd op het gebied van innovatie en techniek.

Mevrouw J.M.F. Bax-van der Palen

Mevrouw J.M.F. (Coby) Bax-van der Palen (82) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als iemand die zich gedurende geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving en anderen heeft gestimuleerd. Met als zwaartepunt de activiteiten op het terrein van het LIAC in Waalre.

Coby van der Palen maakt zich al ruim 42 jaar al dan niet bestuurlijk verdienstelijk op sociaal-maatschappelijk gebied. Zij heeft zich onder meer ingezet voor basisschool De Wilderen, waar zij in eerste instantie is gaan helpen bij de uitstapjes, het Sinterklaasfeest, de verjaardag van de leerkracht etc. Nadat de oudervereniging was opgericht kreeg Coby de taak van secretaresse en later ook van penningmeester. Zij werd in 1975 bibliothecaris in het documentatiecentrum van BS De Wilderen en haar functie in de oudervereniging werd aangevuld met het organiseren van uitstapjes, schoolkamp, sportdagen, het Sinterklaasfeest en de verkeersexamens. Verder ging zij na haar cursus IVN-schoolgids op school de IVN-wandelingen organiseren en begeleiden. Toen 'het schoolblad' overgenomen werd van het team door de oudervereniging was Coby lid van de eindredactie en zorgde er mede voor dat een goed schoolblad voor de dag kwam. Bij het 5-jarig bestaan van de nieuwe school heeft Coby een grootse ballonnenwedstrijd georganiseerd.

Toen eind jaren 70 de Willibrordus parochie met medewerking van de oudervereniging de organisatie van de Eerste Heilige Communie en het Vormsel in handen nam werd Coby lid van de werkgroep voor Eerste Communie en Vormsel. Zij organiseerde kindermiddagen, ouderavonden, oefenuren in de kerk, verzorgde de liturgie en maakte de boekjes. Zij werd lid van de Raad van Liturgie en werd gevraagd voor een studie aan de Pastorale school in Eindhoven. Zij volgde het 1e jaar de basisopleiding, het 2e jaar jongeren pastoraat en in het 3e jaar rouwverwerking en begeleiding. Deze kennis zette zij in bij de Willibrordusparochie. In 1992 werd Coby gevraagd in het bestuur van het Katholieke Vrouwengilde. Zij heeft 8 jaar de taak van secretaresse vervuld, daarnaast is zij 10 jaar bestuurslid geweest van het Provinciale KVG. Van daaruit is een samenwerkingsverband opgezet voor vrouwen van het KVG, de KBO en de KVV. Voor die vrouwen werden in de provincie cursussen en studiedagen georganiseerd.

In samenwerking met de gemeente Waalre werd een werkgroep opgericht ter bevordering van de ontwikkeling van vrouwen van een verschillend ontwikkelingsniveau 'Het Educatief Beraad'. Later is deze werkgroep overgegaan in Vluchtelingenwerk. In 2000 heeft Coby haar activiteiten neergelegd bij het KVG om zich in te zetten voor het Lokaal Informatie en Advies Centrum (LIAC). Zij is de drijvende kracht achter het opzetten van de administratie en organisatie. Tweemaal per week is zij daar voor burgers en collega's. Het LIAC is een laagdrempelige aanvulling op het WMO-loket. En sinds 2005 neemt Coby de mantelzorg van haar zieke echtgenoot voor haar rekening.

Mevrouw C.J.H.P. Bongaerts-van Tongeren

Mevrouw C.J.H.P. (Corrie) Bongaerts-van Tongeren (71) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau op grond van haar totale verdiensten met als zwaartepunt haar activiteiten op het terrein van ouderenwelzijn.

Mevrouw Corrie Bongaerts zet zich al jaren vrijwillig in voor de Waalrese gemeenschap. Zij is van 1967 tot 1969 kabouterleidster geweest bij scouting Titus Brandsma groep. Daarna is zij vanaf 1979 tot heden doorlopend actief geweest met vrijwillige inzet bij onder andere de peuterspeelzaal, basisschool De Wilderen en voetbalvereniging Waalre. Van 1997 tot 2016 is zij vrijwilliger geweest bij de Zonnebloem Waalre. Vanaf 2005 heeft zij zitting gehad in het bestuur van Waalre en het regiobestuur. Zij verzorgde de jaarlijkse uitstapjes, de kerstvieringen, de paasattenties en de jaarlijkse collectes. Zij ging winkelen met de gasten en bezocht de zieke en gehandicapte mensen in Waalre.Vanaf 1987 tot heden verricht mevrouw Corrie Bongaerts als gildezuster hand- en spandiensten bij diverse gilde activiteiten, waaronder de braderieloterij, de devotionaliabeurs en het Sint Maartensvuur.

Van 1979 tot en met 2011 verrichtte mevrouw Corrie Bongaerts diverse werkzaamheden binnen de parochiegemeenschap van de H. Willibrordus. Ook is zij betrokken geweest bij de productie en bezorging van het parochieblad "De Drieklank", later bij het parochieblad van H. Willibrordparochie. En van 1991 tot 2006 verzorgde zij samen met anderen de kerststal in de Willibrorduskerk.

Vanaf 1985 tot 2010 collecteerde mevrouw Bongaerts voor de Hartstichting en sinds 1987 is zij collectant voor de Nierstichting in Waalre. Naast haar vrijwilligerswerk heeft mevrouw Bongaerts ook de (mantel)zorg voor haar ouders op zich genomen die vanaf 2000 tot 2015 uit gemiddeld 3 tot 4 uur per dag bestond. Corrie Bongaerts is iemand waar men op kan rekenen. Als blijk van waardering heeft zij voor haar inzet in 2008 de vrijwilligerspenning van de gemeente Waalre ontvangen. Zij maakt zich al ruim 35 jaar al dan niet bestuurlijk verdienstelijk voor de Waalrese gemeenschap, met name op sociaalmaatschappelijk gebied. Zij kenmerkt zich als iemand die zich gedurende geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving.

Dhr. drs. A.P.C.M. van Holstein

De heer drs. A.P.C.M. (Nic) van Holstein (44) is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau als iemand die zich gedurende geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving en anderen heeft gestimuleerd en op grond van de bovenlokale uitstraling en betekenis van zijn activiteiten.

Sinds 1999 tot heden bekleedt de heer A.P.C.M. (Nic) van Holstein diverse functies voor Scouting Johannes Vianney. De heer Nic van Holstein is begonnen als verkenner bij Scouting Johannes Vianney. Daarna is hij uitgegroeid tot leider (1993-2001). Van 2001-2013 was hij voorzitter van het groepsbestuur. En nu nog is hij actief als adviseur bij het groeps-ontwikkeltraject en huisvesting. Vanaf 2012 is penningmeester-secretaris geworden van het landelijk bestuur. Daarmee is hij verantwoordelijk geworden voor de financiën van de landelijke vereniging, de Scoutshop en Scouting Fonds Nederland. Hij heeft een groei doorgemaakt van leider met verantwoordelijkheidsgevoel naar een bestuurder. Hij is een vrijwilliger die voor de jeugd en jongeren, de normen en de waarden van de Scouting uitdraagt.

In de periode 2000-2008 is de heer Nic van Holstein bestuurslid van de CDA Waalre geweest. Hier had hij de functie van secretaris en heeft hij zijn bijdrage aan het goed functioneren van het bestuur van de gemeentelijke afdeling geleverd. Als secretaris heeft hij zich ingezet voor het organiseren van lokale bijeenkomsten, het opstellen van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijst van 2006. Dit alles heeft hij naast zijn intensieve baan als plaatsvervangend-hoofd van CDA 2e kamerfractie in Den Haag gedaan. Zijn politieke talenten waren niet alleen nuttig op het lokale vlak, zoals het realiseren van een nieuwe route voor de N69. Zijn talenten zijn ook opgevallen op het Brabantse provinciale niveau. Daar is hij gevraagd als secretaris van de commissie die het CDA-Brabant programma voor het provinciale verkiezingsprogramma van 2011 heeft opgesteld. De heer Nic van Holstein vervult diverse nevenfuncties zoals: lid van bestuur Stichting van de Arbeid, Lid van de Werkkamer (VNG/StvdA), lid convenantpartnersoverleg EVC, Penningmeester Stichting Scouting Nederland Fonds. Lid van de Bankraad (De Nederlandsche Bank) en raadslid SER.

Dhr. J.H. van Tongeren

De heer J.H. (Jos) van Tongeren (61) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau op grond van de aard, de duur en de intensiteit van zijn verdiensten.

Jos van Tongeren is sinds 1968 lid van Harmonie Juliana. Hij is voor de vereniging een manusje van alles. Vele jaren is hij actief als slagwerker van de slagwerkgroep en neemt hij deel aan de straatoptredens. Vanaf 1999 is hij de coördinator van de optredens, zowel logistiek als het opbouwen van het evenement. Ook is hij sinds 1999 lid van de harmoniecommissie en evenementencommissie. Sinds 2004 is hij de coördinator van het ophalen van oud papier. De opbrengsten hiervan gaan naar Harmonie Juliana en naar Voetbalvereniging Waalre. Bij het Sint-Martinusgilde Waalre zet Jos van Tongeren zich al 43 jaar in. Vanaf begin is hij tamboer. Zijn ervaring brengt hij graag over aan de jonge gilde broeders en zusters. Sinds 1993 is hij een mede-organisator van de Devotionaliabeurs en op de dag zelf is hij Manusje-van-alles.

Sinds 1997 is hij lid van de braderiecommissie als hoofd Technische Zaken. Hij is op de braderiedag een onmisbare schakel. Vanaf 2009 is Jos van Tongeren lid van de Overheid van het Gilde. Jos maakt zich al geruime tijd zo'n 9 tot 10 uur per week al dan niet bestuurlijk verdienstelijk voor de Waalrese Harmonie en Gilde; zijn activiteiten hebben een sociaalmaatschappelijk karakter. Hij kenmerkt zich als iemand die zich gedurende geruime tijd heeft ingespannen voor de samenleving en anderen heeft gestimuleerd.

Meer nieuws