Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft veel verschillende taken, maar doet niet alles zelf.

Neem het ophalen van huisvuil of het aanleggen van straten. De gemeente moet ervoor zorgen dat het gebeurt, maar voor het werk zelf huurt de gemeente particuliere bedrijven en organisaties in. Ook werken gemeenten steeds vaker samen met inwoners, verenigingen en initiatiefgroepen om dingen voor elkaar te krijgen.

Een greep uit de vele taken van de gemeente:

 • Burgerzaken: Wie woont waar? Documenten als paspoort en rijbewijs.
 • Openbare orde en veiligheid: De APV bevat regels voor lokale orde en veiligheid. De burgemeester heeft het gezag over de politie en de brandweer.
 • Economische zaken: Goede bereikbaarheid van bedrijven en winkels. Inrichting van winkelstraten. Openingstijden.
 • Sociale zaken en werkgelegenheid: Uitvoering Participatiewet: zoveel mogelijk mensen aan het werk. Een uitkering als vangnet.
 • Zorg, welzijn en volksgezondheid: Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg.
 • Asielbeleid en integratie: Huisvesting en ondersteuning statushouders. Naturalisatieceremonie voor nieuwe Nederlanders.
 • Onderwijs: Huisvesting van scholen. Naleving van de Leerplichtwet.
 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting: Wat mag waar (niet) gebouwd worden, bepalen in structuurvisies en bestemmingsplannen.
 • Verkeer en vervoer: inrichting bereikbaarheid: straten en wegen, voetpaden, parkeerterreinen en fietsroutes en aanleg en onderhoud daarvan.
 • Milieubeheer: gescheiden afvalinzameling in overeenstemming met landelijke Wet Milieubeheer, kwaliteit van de lucht. Milieuvergunningen aan bedrijven.
 • Cultuur, sport en recreatie: Voorzieningen voor ontmoeten en vrije tijd zoals gemeenschapshuis, sportvelden of zwembad. Ondersteuning verenigingen.