Vooroverleg omgevingsvergunning

Wilt u bouwen of verbouwen? Slopen? Een inrit aanleggen? Een boom in uw tuin kappen? Of iets anders aan uw omgeving veranderen? Mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Wij adviseren om uw (concept)plannen door ons te laten beoordelen met een vooroverleg.

Afspraak maken

040-2282500

Formulier aanvraag vooroverleg (PDF, 111.8 kB)

Vooroverleg: schriftelijke beoordeling bouwplannen

U kunt een omgevingsvergunning (laten) aanvragen zonder een beoordeling vooraf door de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen is dit geen probleem, als de aanvraag deskundig en volledig is ingediend. Heeft u grotere bouwplannen, of voldoet uw kleinere bouwwerk niet aan de welstandscriteria of bestemmingsplan?
Wij adviseren dan om uw (concept)plannen vooraf door ons te laten beoordelen. Daardoor kan het (gedeeltelijk) weigeren van de definitieve aanvraag of het missen van een noodzakelijke toestemming worden voorkomen en daarmee dat uw plannen alsnog vertraagd en/of duurder worden.

Uw plannen worden onder meer getoetst aan het bestemmingsplan en waar nodig ook aan de Welstandsnota. In de Welstandsnota staan regels voor het uiterlijk van bouwwerken, de gebruikte materialen, et cetera.

Indienen schetsplan

Dit speelt met name bij plannen die afwijken van het geldende bestemmingsplan, maar ook als u uw verbouwingsplannen wilt laten toetsen. Wilt u weten of uw plannen op die locatie kans van slagen hebben? U kunt een schetsplan indienen d.m.v. het indienen van onderstaande gegevens:

  • het ingevulde formulier vooroverleg;
  • tekeningen met daarop aangegeven, situatietekening, plattegronden en gevelaanzichten (bestaand en nieuw), maatvoering, doorsnede;
  • foto’s van bestaande en omliggende bebouwing.

Naarmate u meer gedetailleerde geldige gegevens verstrekt, kunnen wij uw (concept)plannen beter beoordelen. U ontvangt van ons een schriftelijke beoordeling met een advies over het vervolgtraject.

Vergunningvrij bouwen?

Weet u niet zeker of uw plannen vergunningvrij kunnen worden gerealiseerd? U kunt dit nagaan via www.omgevingsloket.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u een afspraak maken bij Team Vergunningen tel 040-2282500.

Prijs vooroverleg

De prijs van een vooroverleg om uw plannen te toetsen is € 156,40.

Bijzonderheden

  • Uiteraard beantwoorden wij graag uw algemene vragen, bijvoorbeeld of u een bepaalde regel goed hebt begrepen. Een telefonische beoordeling van een (concreet) plan is echter niet mogelijk;
  • Overleg uw plannen tijdig met uw buren, ook in geval van vergunningvrij bouwen. Dit voorkomt onnodige zienswijzen en procedures;
  • voer uw plannen duurzaam en natuurvriendelijk uit, maak gebruik van de checklisten;
  • Voor vragen of informatie over specifieke (bouw)voorschriften van het Bouwbesluit 2012 klikt u door naar de informatie over bouwvoorschriften van de Rijksoverheid.