Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij beantwoorden graag vragen over de crisisopvang in Waalre. De veelgestelde vragen en antwoorden worden steeds aangepast en aangevuld.

Over het proces

Wat voor crisisnoodopvang is er precies in de sporthallen ’t Hazzo en De Pracht?

Er is een tijdelijke crisisnoodopvang voor 225 asielzoekers uit Ter Apel. Die zijn gehuisvest in de sporthallen. De crisisopvang is voor twee weken, met een mogelijke uitloop.

Waarom is hier een crisisnoodopvang?

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan het grote aantal nieuwe vluchtelingen niet aan.

Wie heeft bepaald dat er een tijdelijke crisisnoodopvang moet komen in de gemeente Waalre?

De staatssecretaris heeft opdracht gegeven aan de veiligheidsregio’s om per regio asielzoekers op te vangen. Wij hebben binnen de Veiligheidsregio besproken wat alle gemeenten op dit moment al doen en wat de mogelijkheden zijn. Daar kwam uit dat de gemeente Waalre de meest aangewezen gemeente is om aan deze taakstelling te voldoen, ook gezien de inspanningen die andere gemeenten ook verrichten. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.

Waarom zijn alleen sporthallen in Aalst ingezet?

De gemeente heeft samen met de Veiligheidsregio naar alle locaties gekeken binnen onze gemeente. Alle mogelijke locaties zijn beoordeeld op brandveiligheid, beschikbare ruimte en faciliteiten. De sporthal in Waalre is niet geschikt gebleken vanwege de indeling. De gemeente heeft daarom in samenspraak met de Veiligheidsregio voor de twee locaties in Aalst gekozen.

Waarom per se op deze locaties, wat zijn de afwegingen daarbij geweest?

De gemeente heeft meerdere locaties onderzocht. Argumenten: deze locaties zijn goed bereikbaar, waren per direct beschikbaar, in eigendom van de gemeente, en deze locaties hebben voldoende omvang en faciliteiten om een dergelijke groep te kunnen opvangen. Wij hebben mogelijkheden om dit te realiseren en we voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen om een bijdrage te leveren aan de noodoproepen van COA, VNG en de staatssecretaris. Er is goed overleg geweest met de beheerder van de sporthal en de voorzitter van stichting De Pracht. 

Waarom hebben de omwonenden hier tot de bezorging van de brief nog niets over gehoord?

Er is sprake van een crisissituatie. Het gaat dus om crisisnoodopvang. Dat betekent dat snel gehandeld moest worden. Na ontvangst van de brief van de staatssecretaris en overleg met (de gemeenten in) de veiligheidsregio en een schouw van de twee sporthallen heeft de burgemeester de gemeenteraad geïnformeerd. Vervolgens hebben we de omwonenden per brief geïnformeerd. Zo konden we snel starten met de werkzaamheden. Dat betekende ook dat we op dat moment (en zelfs nu) nog geen antwoord hadden en hebben op alle vragen, maar we vonden het belangrijk de omwonenden zo snel mogelijk te informeren.

In de brief staat niet dat de opvang mogelijk langer gaat duren

Vanuit de Veiligheidsregio hebben we in eerste instantie het verzoek gekregen om opvang te bieden voor 225 asielzoekers van 13 juli t/m 27 juli. We vernamen later, dat de mogelijkheid bestaat dat de opvang met 7 dagen kan worden verlengd.

Is al bekend hoe lang de crisisnoodopvang in Waalre gaat duren?

De definitieve einddatum is inmiddels bekend. De crisisnoodopvang in Waalre duurt tot woensdagavond 3 augustus.

Hoe is het proces gelopen naar dit besluit?

Het COA en de staatssecretaris hebben aan de veiligheidsregio’s gevraagd om mee te werken aan een noodoplossing, omdat aanmeldcentrum Ter Apel overvol zit en de omstandigheden erbarmelijk zijn. In onze regio vangen verschillende gemeenten al mensen op. Daarom neemt ook de gemeente Waalre een deel van de oplossing voor haar rekening.

Maandag 27 juni eind van de ochtend, nam het college van burgemeester en wethouders het besluit om in de twee sporthallen de tijdelijke huisvesting te realiseren. Na contact met de Veiligheidsregio over de mogelijkheden kregen we op dinsdag 28 juni om 14.00 uur te horen dat Waalre deze crisisnoodopvang kan gaan inzetten, samen met partners als de sporthalbeheerder en Stichting gemeenschapshuis De Pracht. We hebben vervolgens de direct omwonenden en andere partijen geïnformeerd. 

Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, u kunt geen bezwaar maken, omdat het hier om crisisnoodopvang gaat.

Wie draagt de kosten voor deze crisisnoodopvang?

De kosten van crisisnoodopvang worden betaald door de Rijksoverheid. Voor de gemeenten zijn er geen kosten aan verbonden, en de gemeente verdient hier ook geen geld aan.

Waar moeten de sportverenigingen en kinderen van basisscholen nu naartoe om te sporten?

De beheerder van de sporthallen heeft de gebruikers geïnformeerd en waar mogelijk alternatieven aangeboden. Schoolkinderen zullen deze weken buiten sporten wanneer het weer dit toelaat.

Waar gaan deze mensen dan naartoe na twee / drie weken?

Het is de bedoeling dat de asielzoekers na twee (mogelijk langer) weken naar een andere opvangplek van het COA gaan. Het COA is nu bezig met het (her)openen van een aantal centra, waar plek is voor asielzoekers. Met deze werkwijze (namelijk: steeds een groep mensen ergens kortdurend plaatsen), wordt ruimte gemaakt voor nieuwe instroom, en tijd gevonden om een meer definitieve opvang te realiseren.

Over de locaties

Hoe kan het dat de gemeente Waalre gedwongen wordt om asielzoekers hier te huisvesten?

De Rijksoverheid en het COA overleggen tot nu toe met de gemeenten over crisisnoodopvang op vrijwillige basis.

Mogen omwonenden de locatie zien?

Op beide locaties zijn foto's gemaakt. Zo hebben omwonenden een idee van de locatie en inrichting. De foto's kun je bekijken op de pagina Foto's Crisisnoodopvang Waalre.

Waarom zijn er in de hallen geen schotten/afscheidingen tussen de bedden?

We hebben te maken met crisis noodopvang. Het zou mooi zijn om mensen wat meer privacy te geven in de vorm van schotten / afscheidingen. Vanwege deze crisissituatie is dit niet mogelijk. De basis moet op orde zijn deze weken: bad, brood en bed. Vanwege de brandveiligheid in de hallen is het niet mogelijk om schotten/afscheidingen te plaatsen tussen de bedden. In beide hallen is 24/7 een brandwacht aanwezig. Deze persoon heeft volledig overzicht nodig op de slaapzaal. Door het plaatsen van schotten/afscheiding wordt dit zicht ontnomen.

Komt er onderwijs voor de kinderen in de hallen?

Nee, er is geen onderwijs of kinderopvang. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Komen er speelvoorzieningen en voor de kinderen op het terrein?

Nee, er komen geen speelvoorzieningen. Het gaat hier namelijk om crisisnoodopvang.

Hoe zit het met de veiligheid rondom de locatie? Is er bewaking? En hoeveel?

Er is 24 uur per dag beveiliging op de locatie, met minimaal drie beveiligers continu.

Is er ook extra toezicht in de buurt van de locatie?

Ja, met de politie is afgesproken dat zij extra surveilleren, en ook de BOA’s komen vaker langs.

Mogen de bewoners van het terrein af?

Ja, dat mag. Ze zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen.

Mogen de bewoners ook 's nachts van het terrein af?

We zetten in de huisregels dat ze tussen 22.00 uur ‘s avonds en 07.00 uur ’s ochtends op het terrein moeten zijn. De beveiliging houdt dat ook in de gaten. Als blijkt dat mensen zich daar niet aan houden, wordt daar actie op ondernomen. 

Over de asielzoekers

Wie komen er? Zijn dat gezinnen, mannen alleen, komen er ook kinderen?

Een diverse groep maakt gebruik van de crisisnoodopvang in Waalre. Diverse landen zijn vertegenwoordigd. Belangrijk om te weten is dat we iedereen ontvangen die vanuit het coa naar de opvanglocaties komen. De veiligheid van inwoners blijft altijd voorop staan. Dit wil zeggen dat de burgemeester direct ingrijpt wanneer blijkt dat regels worden overtreden, er overlast ontstaat. Ongeacht waar iemand vandaan komt. Er is een zerotolerancebeleid. Melding van overlast? Betekent direct de opvang locatie verlaten. 

Meer informatie hierover lees je op de website van Vluchtelingenwerk.

Zitten hier uitgeprocedeerde asielzoekers bij?

Nee, er komen geen uitgeprocedeerde asielzoekers naar de gemeente Waalre. Het gaat bij deze crisisnoodopvang om mensen die aan het begin staan van de asielprocedure. Wel zijn ze al gescreend door het COA en ze hebben een gezondheidstest gehad.

Worden er ook Oekraïners opgevangen op deze locaties?

Nee, er komen geen Oekraïners.

Wie bepaalt wie hier naartoe komen?

Dat bepaalt het COA.

Wat gaat de gemeente doen om deze mensen bezig te houden, zodat ze niet in de omgeving rond gaan zwerven?

Wij zijn in overleg met diverse organisaties (onder meer met Vluchtelingenwerk) om dat zo goed mogelijk te regelen. Daar wordt op dit moment over gesproken. Als u zelf ideeën heeft of een bijdrage wilt leveren, kunt u zich melden via crisisopvang@waalre.nl en het Rode Kruis.

Hoeveel mensen worden er opvangen?

Er zijn maximaal 225 mensen verdeeld over de twee locaties.

Mogen ze bezoek ontvangen?

Nee, het is niet de bedoeling dat de asielzoekers op de locatie bezoek ontvangen. We willen niet te veel drukte in de hallen. Als u iets wilt doen, dan kan dat alleen via Vluchtelingenwerk. We willen namelijk wel coördinatie hebben over wie er op het terrein is.

Zijn die mensen ook gescreend?

Niet altijd, hoewel een uitgebreide screening vaak onderdeel uitmaakt voor het traject van een asielaanvraag. Deze eerste screening bestaat uit het nemen van vingerafdrukken. Dit is een Europees systeem, waarmee gecheckt kan worden of de persoon al eerder een asielaanvraag heeft gedaan in een ander land. Daarnaast wordt de identiteit gecheckt voor zover mogelijk (bijvoorbeeld door identiteitsbewijzen als die aanwezig zijn). Verder wordt gevraagd naar de reisroute en de manier van reizen, en wordt een tijdelijk identiteitsbewijs verstrekt. Daarnaast krijgen zij een medische intake bij de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Op de site van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt u meer informatie over de verdere screening.

Hoe voorkom je een corona uitbraak of andere ziektes op de locaties?

We vragen de mensen om zich aan de basisregels te houden. Ook vragen we om te testen bij klachten. Er zijn tests aanwezig op de locaties. 

Wat is het verschil tussen een vluchteling en asielzoeker?

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land. Er is dan nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft. Het land waar asiel wordt aangevraagd onderzoekt of de asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft. Dit gebeurt op basis van het VN Vluchtelingenverdrag. Tijdens de asielprocedure wordt dus vastgesteld of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. In Nederland bepaalt de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling. 

Praktische vragen

Wat moeten omwonenden doen bij overlast?

Vanaf 12 juli zijn de locaties beschikbaar bij spoedvragen of overlast:

  • Locatiemanager sporthal De Pracht: 06-25762415
  • Locatiemanager sporthal 't Hazzo: 06-50057807

Als inwoners iets willen doen als vrijwilliger, kan dat dan? Hoe kunnen zij helpen?

Heel fijn als u iets wil betekenen voor de asielzoekers! Dan kunt u zich het beste melden bij Vluchtelingenwerk of het Rode Kruis.