Veelgestelde vragen en antwoorden afvalinzameling

Algemene vragen en veranderingen

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 4 september verandert de afvalinzameling in de gemeente Waalre, we voeren een nieuw systeem in met andere tariefstelling. Een eerlijker systeem waarbij huishoudens net als bij gas, water en licht betalen voor het daadwerkelijke gebruik. In dit geval de hoeveelheid restafval. Vooralsnog voeren we dit alleen in voor laagbouwwoningen met een eigen container. Zie ook de pagina Nieuwe manier afvalinzameling 2023.

Waarom veranderen?

De gemeente Waalre heeft de doelstelling om maximaal honderd kilogram restafval per jaar per inwoner te hebben. Op dit moment is dat 152 kg restafval per inwoner per jaar in de Gemeente Waalre. De gemeenteraad heeft in december 2021 ingestemd met een wijziging in de manier van afvalinzameling binnen de gemeente Waalre. U betaalt bij dit inzamelsysteem een vast basisbedrag én per keer dat u de grijze container aan de straat zet. Deze methode wordt veel gebruikt in Nederlandse gemeenten en zorgt ervoor dat het aantal kilogram restafval per inwoner omlaag gaat. Deze methode wordt diftar genoemd.

Wat houdt diftar in?

‘Diftar’ staat voor gedifferentieerde tarieven. Inwoners krijgen hiermee invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing door het goed scheiden van afval. Wie minder vaak restafval aanbiedt, betaalt minder afvalstoffenheffing dan iemand die vaak restafval aanbiedt. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast (basis)tarief en een variabel tarief (per keer dat men de grijze container laat legen). Op een juiste manier afval scheiden loont dus! Hoe minder vaak u een (volle) container aan de straat zet, hoe minder u betaalt. Door afval te scheiden draagt u bovendien bij aan een beter milieu.

De afvalstoffenheffing verandert van een vast bedrag per huishouden naar een basistarief in combinatie met het aantal keren dat de grijze container wordt geleegd.

Waarom twee keer per maand inzamelen?

Om u meer invloed te geven op hoe vaak u uw restafval container kan laten legen, verhogen we de inzamelfrequentie van één keer per maand naar twee keer per maand (eenmaal per twee weken). Zo bent u flexibeler om de container aan de straat te zetten wanneer deze vol is. Als u de grijze container minder vaak aan de straat zet, betaalt u minder aan het variabele tarief afvalstoffenheffing.

Waarom heeft de gemeente Waalre dit andere systeem ingevoerd?

Minder afval en het scheiden van afval is beter voor het milieu. Het bespaart energie, het gebruik van grondstoffen, én zorgt voor minder CO2 uitstoot wat vrijkomt bij de verbranding van afval. Deze methode DIFTAR wordt veel gebruikt in Nederlandse gemeenten en zorgt ervoor dat het aantal kilogram restafval per inwoner omlaag gaat. Wat betekent dat het afval beter gescheiden wordt. Al de grondstoffen die beter gescheiden worden kunnen hergebruikt worden voor nieuwe materialen.

Waarom afval scheiden?

Er zitten nog veel grondstoffen in het restafval, bijvoorbeeld groente-, fruit-, en tuinafval, verpakkingen, textiel, glas en papier. Dit is zonde want hier kunnen nieuwe producten van worden gemaakt. Als u deze grondstoffen uit het restafval haalt, hoeft u minder vaak de grijze container aan straat te zetten. Dit is beter voor het milieu en voor uw portemonnee.

Ik woon in een woning en heb een eigen grijze container, wat verandert er voor mij?

Alle (laagbouw)woningen beschikken over grijze containers. In de lente van 2023 zijn alle grijze containers gechipt, de chip is uniek en aan het woonadres gekoppeld. Vanaf 4 september 2023 leest de inzamelwagen de chips uit. Iedere keer dat u uw container aanbiedt, wordt dat geregistreerd. Begin 2024 zal het aantal legingen via de jaarlijkse belastingheffing betaald worden.

In het kort:

  • Het is vanaf 4 september mogelijk om uw grijze container elke twee weken te laten legen (i.p.v. elke vier weken). Dit speelt beter in op uw situatie; u zet uw grijze container aan de straat als deze vol is. Dit kan dan bijvoorbeeld ook eens per zes weken (of nog minder vaak) zijn.
  • Uw grijze container krijgt een chip waarmee het aantal ledigingen wordt gemeten.
  • De inzameldag van restafval kan wijzigen
  • U betaalt vanaf september 2023 een lager basistarief én een variabel tarief (per lediging) aan afvalstoffenheffing. Dit lagere basistarief voor de tweede helft van 2023 is al verrekend en opgenomen in de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 die u al heeft betaald.

Ik woon in een appartement/heb geen grijze container

Voor u verandert er voorlopig niets. U blijft een vast bedrag betalen. Staat uw verzamelcontainer in de openbare ruimte of is deze openbaar toegankelijk? Dan krijgt waarschijnlijk een sleutel via de complexbeheerder. U wordt hier per brief over op de hoogte gebracht.

Wordt het afval gewogen?

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het ledigen van uw restafval container. Om dit te kunnen doen, zit er een datachip in de containers die is gekoppeld aan uw adres. Via de afvalstoffenheffing betaalt u dan het aantal ledigingen op jaarbasis. Registratie gaat dus per keer en niet op basis van gewicht.

Wat is afvalstoffenheffing en waarom moet ik het betalen?

Alle huishoudens betalen afvalstoffenheffing. Met deze inkomsten kan de gemeente uw huisvuil ophalen, afvoeren en verwerken. Het maakt niet uit of u daadwerkelijk gebruik maakt van deze dienst; u bent afvalstoffenheffing verschuldigd vanaf het moment dat u een woning in gebruik neemt. De kosten voor afvalstoffenheffing bestaan in het geval van gedifferentieerde tarieven (diftar, of het recyletarief) uit een basistarief en een variabel deel. Het vaste (basis)deel betaalt ieder huishouden. Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keren dat u de grijze container aanbiedt.

Leidt diftar tot extra dumpingen en meer zwerfaval?

Veel andere gemeenten in Nederland werken al met dit systeem. Zijn geven aan dat dit niet het geval is, en àls er een toename is, dat dit tijdelijk is. Gemeente Waalre is het komende jaar extra alert op het aantal dumpingen, omdat we waarde hechten aan een schone leefomgeving.

Gaan grote huishoudens in vergelijking met kleinere huishoudens meer betalen?

De hoeveelheid restafval die u aanbiedt is bepalend. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer gaan betalen. Maar ook hier geldt dat afval scheiden loont. De grootte van het huishouden maakt dan niet veel meer uit.

Veranderen mijn ophaaldagen?

Dat zou kunnen. Het restafval wordt vanaf 4 september 2023 één keer per twee weken opgehaald. Zo bent u flexibeler in het aanbieden van afval en kunt u ervoor kiezen om uw grijze container bijvoorbeeld om de zes weken aan de straat te bieden. De nieuwe afvalkalender met de inzameldagen is uiterlijk juli 2023 beschikbaar. De nieuwe kalender ontvangt u via de post. Het is ook mogelijk om vanaf juli 2023 de afvalkalender online te bekijken via afvalkalender.waalre.nl en/of te downloaden via de afvalapp van Gemeente Waalre.

Mijn container is niet geleegd / niet gechipt / beschadigd of kwijt/ de chip is geblokkeerd

Met de ingang van het nieuwe restafval inzamelingssysteem, zijn ook de routes gewijzigd. Mogelijk is uw ophaaldag veranderd. Kijk op afvalkalender.waalre.nl wanneer het restafval op uw adres wordt opgehaald.

Uw grijze container moet een chip hebben om geleegd te kunnen worden vanaf 4 september. Heeft uw grijze container geen chip of werkt deze niet, neem dan contact op met de helpdesk van DVL via 085 - 10 63 501 of helpdesk@dvlmilieu.nl. Ook als uw container kwijt of beschadigd is, mag u contact opnemen met de helpdesk van DVL.

Als uw container niet op de juiste wijze is aangeboden (te zwaar, te vol, er zit afval in dat niet bij restafval hoort), neemt de inzamelaar Remondis deze niet mee. Zorg dat het probleem verholpen is bij de volgende ophaalronde.

Omwisselen/chippen grijze container

Ik wil een ander (grijze of groene) containerformaat

Vanaf 4 september tot en met november 2023 kunt u nogmaals kosteloos wisselen van containerformaat. Dat geldt ook voor de gft-container. Neem contact op met de helpdesk van DVL Milieuservice: 085-1063501 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of via helpdesk@dvlmilieu.nl.

Uit welke maten containers kan ik kiezen?

U kunt kiezen uit:

  • Een container van 140 liter (afmetingen – ongeveer – 48 x 55 x 103 cm)
  • Een container van 240 liter (afmetingen – ongeveer – 58 x 74 x 108 cm)

Er is geen prijsverschil tussen de containers. De prijs per liter is gelijk.

Ik heb geen omruiling aangevraagd en toch wordt mijn container gewisseld?

Meldt u zich dan via de telefonische helpdesk van DVL Milieuservice: 085-1063501  op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Zij lossen het zo snel mogelijk met u op.

Ik gebruik extra containers

Per adres is voortaan maximaal 1 container voor restafval toegestaan. Neem contact op met de helpdesk van DVL Milieuservice om een afspraak te maken om de container op te halen via tel. 085-1063501 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur) of via helpdesk@dvlmilieu.nl. Plaats de in te nemen container LEEG buiten op de datum waarop we bij uw adres langskomen. Plak een briefje op het deksel met de tekst ‘INNEMEN’ en uw straatnaam en huisnummer.

Eén van mijn containers is ingenomen tijdens het chippen / omruilen. Wat moet ik doen?

Waarschijnlijk heeft u meer dan één restafvalcontainers in gebruik. Per adres is maximaal 1 container voor restafval toegestaan. Daarom is deze container ingenomen.

Mijn grijze containers moeten gechipt of geruild worden, maar de containers is/zijn niet leeg

Containers die alleen gechipt worden hoeven niet leeg te zijn. Om te ruilen containers moeten wel leeg zijn. Anders worden deze niet geruild. Haal de container(s) zelf leeg en deponeer uw afval na de omruiling in de nieuwe container.

Mijn grijze container is geruild, maar ik heb de verkeerde maat ontvangen

Meldt u zich via de telefonische helpdesk van DVL Milieuservice: 085-1063501 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Hoe kan ik zien of mijn grijze container gechipt is?

Na het chippen heeft de container een nieuwe witte sticker van 10x6 cm aan de linker zijkant. Op de sticker staat uw adres, de containergegevens en een barcode.

Eén van mijn containers is stuk en moet gewisseld worden

Meldt u zich bij de helpdesk van DVL: 085-1063501 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur.

Kosten

Hoeveel kost een lediging?

Variabele tarieven afvalstoffenheffing (vanaf 4 september 2023)
Aantal liter restafval Bedrag per lediging
140 liter restafval container € 8,75 per lediging
240 liter restafval -container € 15,00 per lediging

Er zit geen prijsverschil tussen de containers. De prijs per liter is gelijk.

Hoeveel betaal ik aan afvalstoffenheffing?

Lees op de pagina Afvalstoffenheffing hoe we uw afvalstoffenheffing berekenen. In 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen. Tot september 2023 verandert er niets en betaalt u het vaste ‘huidige’ tarief. Na september 2023 bestaat de afvalstoffenheffing uit een (lager) basistarief én een variabel bedrag. Het basistarief afvalstoffenheffing over 2023 heeft u al betaald bij de aanslag gemeentelijke belastingen begin 2023. In dit totale bedrag is rekening gehouden met de invoering van het nieuwe systeem. In de opbouw van het basisbedrag vallen de laatste maanden van 2023 lager uit dan de periode januari t/m augustus.

Hoeveel kost de groene container?

De groente-, fruit-, en tuinafval container blijft gratis.

Hoe kan ik zien hoe vaak mijn grijze container is geleegd vanaf september 2023?

Op de aanslag gemeentelijke belastingen begin 2024 staan het aantal ledigingen van de grijze container vanaf september 2023 vermeld.

Wat als iemand anders een zak in mijn grijze container gooit?

U betaalt per keer dat de container geleegd wordt dus niet per kilo. Als er nog plek in je container is en iemand gooit er een zak in, heeft dat voor u geen consequenties.

Ga ik meer betalen voor de afvalinzameling?

Door prijsstijgingen zijn ook de kosten voor afvalinzameling dit jaar flink gestegen. Daarnaast brengt de invoering van een nieuw afvalsysteem kosten met zich mee. De afvalstoffenheffing is daarmee in 2023 hoger dan in 2022.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend?

Voor laagbouwwonigen met kliko’s:

  • Een vast tarief afvalstoffenheffing (verschillend voor één- of meerpersoons huishouden).
  • Vanaf 4 september een tarief per keer dat de restafval kliko wordt aangeboden (verschillend voor een 140 liter of 240 liter kliko). Dit variabele bedrag over 2023 betaalt u achteraf bij de gemeentelijke belastingen begin 2024.

Voor hoogbouwwoningen met verzamelcontainer:

  • Alleen een vast tarief afvalstoffenheffing (verschillend voor één- of meerpersoons huishouden).

Voor laagbouwwoningen is in de berekening afvalstoffenheffing over 2023 rekening gehouden met het variabele tarief vanaf 4 september. Daardoor is het vaste tarief lager voor laagbouwwoningen dan het vaste tarief voor hoogbouwwoningen (zonder diftar inzameling). Dus ondanks de prijsstijgingen, kan de nieuwe manier van afvalinzameling minder kosten dan de huidige/oude manier van restafvalinzameling. Een inwoner die zijn of haar afval goed scheidt heeft minder vaak een volle container om aan de straat te zetten en betaalt dus minder dan een inwoner die geen of minder goed afval scheidt. Inwoners krijgen hiermee zelf invloed op wat ze aan (het variabele tarief aan) afvalstoffenheffing betalen. 

Voor inwoners met een minimum inkomen is kwijtschelding van afvalkosten onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Bekijk daarvoor de veelgestelde vragen over afvalinzameling onder ‘Bijzondere situaties’.

Ik heb net de WOZ aanslag en belastingen betaald. Zit hier ook de afvalstoffenheffing voor heel 2023 in?

U heeft het vaste tarief afvalstoffenheffing voor het hele jaar 2023 betaald (en dat is voor de laagbouw verrekend naar een lager vast tarief in de periode september – december als de nieuwe manier van restafvalinzameling start). Vanaf 4 september geldt ook een tarief per keer dat uw grijze restafvalcontainer geleegd wordt (dit is het variabele tarief). Het aantal keren dat de grijze container dit jaar wordt geledigd betaalt u begin 2024 bij de aanslag gemeentelijke belastingen afvalstoffenheffing.

Bij het berekenen van het vastrecht over 2023 is rekening gehouden met dat u ook een variabel gedeelte betaalt. Daardoor is het vast tarief lager voor laagbouwwoningen dan het vaste tarief voor hoogbouwwoningen (zonder diftar).

Bijzondere situaties

Minima: Kan ik kwijtschelding ontvangen op mijn afvalkosten?

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Neem voor meer informatie contact op met Centrum voor Maatschappelijk Deelname (CMD) of bekijk de pagina Kwijtschelding belastingen.

Luiers: Mijn kinderen dragen luiers en daarom heb ik meer afval. Moet ik meer betalen?

De gemeente Waalre kent luiercontainers die in de gemeente staan. Daar kunt u de luiers gratis in kwijt. Bekijk de afvalkalender voor de dichtstbijzijnde luiercontainer in uw buurt.

Medisch Afval: Ik heb extra veel afval door medische problemen. Moet ik nu meer betalen?

Er is een tegemoetkomingsregeling voor inwoners met medisch afval. Tot begin 2023 kunt u aanspraak maken op een gratis tweede container. Omdat we in de nieuwe situatie afval vaker gaan ophalen, vervalt het recht op een gratis tweede container. Wel komt er daarom een tegemoetkoming voor een aantal gratis legingen van uw restafval container. Op vertoon van een medische indicatie bij de balie van de gemeente, kunt u deze regeling aanvragen.

ZAPPER: Ik ben zwerfafvalraper (zap’er), wat doe ik met mijn afval?

U kunt een melding openbare ruimte maken. De buitendienst komt het geraapte afval dan bij u thuis ophalen. Let op, we halen geen afval op dat lijkt op huishoudelijk restafval en u moet bij de gemeente geregistreerd staan als afvalraper. Als u nog plek heeft in uw container en u bent van plan de container aan de straat te zetten dan mag het er ook gewoon bij.

Overige vragen

We begrijpen dat u wellicht nog vragen heeft over de andere manier van inzamelen. De komende maanden ontvangt u brieven met meer informatie over de afvalinzameling. Ook ontvangt u de nieuwe afvalkalender uiterlijk in juli 2023 per post. Bekijk de afvalkalender online Via afvalkalender.waalre.nl kunt u meer informatie vinden over afval en de inzameling.

Download de afvalapp

Via de app kunt u zien wanneer welk afval bij u wordt ingezameld en u kunt automatisch een melding (notificatie) krijgen als uw afval opgehaald wordt. Kijk voor meer informatie op afvalkalender.waalre.nl.

DVL beantwoordt uw vragen over containerwisseling

Heeft u daarna nog vragen? Dan kunt u terecht bij DVL Milieuservices. Dit bedrijf ondersteunt de gemeente bij de afvalinzameling. Bel de helpdesk via 085 – 10 63 501 op werkdagen tussen 08:30 – 17:00 uur.