WOZ belasting

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak vindt u op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Een onroerende zaak kan zijn een woning, een winkel, een bedrijfspand, een bouwperceel of bosgrond.

Waarvoor wordt de WOZ-waarde gebruikt?

De WOZ-waarde is in Nederland de basis voor diverse belastingen. Bij de gemeente is de WOZ-waarde bepalend voor de hoogte van de onroerende zaakbelastingen (OZB). Bij de Rijksbelastingdienst wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het eigenwoningforfait voor de inkomsten-belasting, de heffing vermogensrendement voor de tweede woning en de erfbelasting. Waterschap De Dommel gebruikt de WOZ-waarde voor de waterschapsbelasting. De Wet WOZ regelt landelijk een eenduidige en uniforme waardering van alle onroerende zaken door alle Nederlandse gemeenten.

Waardepeildatum en geldend tijdvak

1 januari 2018 is de waardepeildatum die gebruikt wordt voor de nieuwe WOZ-waarde voor de belastingen van het jaar 2019.

Toestandsdatum

Uw onroerende zaak is getaxeerd op basis van de situatie op 1 januari 2019. Als uw onroerende zaak na 1 januari 2018 is gewijzigd, is de veranderde toestand van uw onroerende zaak op 1 januari 2019 gehanteerd. Deze gewijzigde onroerende zaak is vervolgens op het waardepeil van 1 januari 2018 getaxeerd.

Taxatieverslag

Via het E-loket kunt u met uw persoonlijke Digid uw taxatieverslag digitaal inzien. Ook staat er extra informatie over de Wet WOZ.

Waardeverloop

Alle gemeenten moeten woningen voor belastingjaar 2019 taxeren naar waardepeildatum 1 januari 2018. De huizenmarkt in Waalre laat nu zien dat de waarde gestegen is met 5,1%. Let op: het gaat hier om een gemiddelde. Het percentage van stijging kan voor uw type pand hoger of lager zijn. 

Hoe is uw onroerende zaak getaxeerd?

Uw onroerende zaak wordt getaxeerd naar de marktwaarde, leeg en vrij van huur en/of zakelijke rechten en direct in gebruik te nemen.

Taxatie woningen

De gemeente heeft panden door een taxatiebedrijf geautomatiseerd laten taxeren. De panden zijn vergeleken met soortgelijke panden die rond de waardepeildatum 1 januari 2018 zijn verkocht. De gemeente verzamelt hiervoor voortdurend verkoopprijzen van panden. De verkoopprijzen van de verkochte panden bepalen het marktniveau rond de waardepeildatum 1 januari 2018.

Taxatie bedrijfspanden en andere niet-woningen

Voor bedrijven geldt de waarde in het economische verkeer of, als deze hoger is, de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gecorrigeerde vervangingswaarde geldt in het algemeen voor panden die doorgaans niet vaak worden verkocht, zoals scholen, bejaardenhuizen en overheidsgebouwen.

Controle van de kwaliteit van de taxaties

De gemeente is verantwoordelijk voor de taxaties. Het bepalen van de waarden is voor de gemeente Waalre verricht door deskundige taxateurs van het taxatiebureau TOG Nederland. De Waarderingskamer ziet erop toe dat de taxaties door de gemeenten eerlijk, objectief en zorgvuldig worden uitgevoerd. De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan dat door de wet is ingesteld. Meer informatie treft u aan op de site www.waarderingskamer.nl.