Pacht landbouwgrond

Met ingang van 1 januari 2019 geeft de gemeente 9 percelen landbouwgrond uit voor kortlopende pacht, conform het gemeentelijk pachtbeleid. Per 1 maart 2019 volgt er, onder voorbehoud van het doorgaan van de kavelruil, nog een 10de perceel.

Inschrijving en inschrijfformulieren

Een overzichtskaart met de ligging en een lijst met oppervlaktegegevens van de 10 te verpachten percelen zijn in te zien vanaf donderdag 8 november 2018 in de hal van het gemeentehuis (Het Huis van Waalre). U kunt hier ook de overzichtskaart pacht 2019 (PDF, 2.4 MB) en de lijst met gegevens pachtpercelen 2019 (PDF, 97.8 kB) downloaden.

Inschrijven voor de uit te geven percelen is mogelijk gedurende 2 weken, uiterlijk tot en met donderdag 22 november 2018, middels het  inschrijfformulier pacht (PDF, 139.4 kB). Deze is eveneens tijdens de ter inzage legging verkrijgbaar. Inschrijfformulieren die na donderdag 22 november 2018 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. 

Gunning en loting

Deze inschrijving is een belangstellingsregistratie. Wanneer de inschrijftermijn voorbij is, toetsen wij of de inschrijvingen voldoen aan de onderstaande gunningsvoorwaarden. Vervolgens wordt aan de inschrijvers gedurende 3 weken, tot en met uiterlijk 17 december 2018, de tijd gegeven om gezamenlijk met een voorstel te komen voor de verdeling van de percelen. Dit voorstel moet unaniem zijn.

Wanneer een dergelijk unaniem voorstel niet haalbaar blijkt, zal de gemeente een openbare loting organiseren. De eerst gelote inschrijver kan als eerste zijn perceelkeuze kenbaar maken, vervolgens de tweede, et cetera.

Een lotingsdatum wordt op een later moment bekendgemaakt. Op de datum van de loting zullen tevens de contracten klaarliggen voor ondertekening. 

Uitgiftevoorwaarden

Voor de uitgifte van de gronden geldt dat:

 • De uitgifte geschiedt voor een termijn van 1 jaar of 3 jaar, conform de informatie op de lijst met gegevens over de pachtpercelen (PDF, 97.8 kB)
 • De pachttermijn gaat, conform de informatie op de lijst met gegevens over de pachtpercelen, in op 1 januari respectievelijk 1 maart 2019 en loopt, afhankelijk van de termijn, tot en met 31 december 2019 of 31 december 2021
 • De pachtprijs bedraagt
 • De pachtprijs bedraagt € 550,- per hectare per jaar
 • De pachtpercelen, zoals deze op de overzichtskaart en in de lijst zijn opgenomen, zijn niet opdeelbaar of gedeeltelijk te pachten
 • Een extra voorwaarde die gesteld wordt aan de pachters, is dat langs wegen en waterlopen door de pachter een strook van 6 meter moet worden ingericht met een bloemrijk grasmengsel. Het oppervlak van deze strook wordt in mindering gebracht op het te verpachten oppervlak en aldus op de pachtprijs. Deze mengsels zijn onder andere te verkrijgen in overleg met de Stika-coördinator, de heer M. Vinken (telefoonnummer 0627122721). Deze opgave mag in overleg met de gemeente ook worden ingevuld op een andere plek in eigendom van de pachter, of - in overleg met de gemeente - op een ander stuk grond overeen te komen met de betreffende eigenaar. De gemeente zal de naleving van de voorwaarde controleren. 

Gunningsvoorwaarden

Aan de gunning worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • De uitgifte zal geschieden enkel aan natuurlijke personen, welke inwoner zijn van de gemeente Waalre en een volwaardig agrarisch bedrijf voeren met hoofdvestiging in de gemeente Waalre
 • Inschrijving met dezelfde adressering en/of van hetzelfde agrarisch bedrijf wordt gezien als één inschrijving
 • Teneinde de volwaardigheid aan te tonen:
  • dient een agrarisch bedrijf te beschikken over een bouwvlak in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Waalre
  • dient het bedrijf ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel en
  • dient een kopie van het bewijs van opgave voor de landbouwtelling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 2018 te worden overlegd
 • Wanneer het inschrijfformulier (PDF, 139.4 kB) onjuist of onvolledig wordt ingevuld, heeft dit gevolgen voor de toewijzing van pachtgrond

Loting

Voor de loting geldt dat:

 • Wanneer de gunning door loting tot stand komt, zal per inschrijving in eerste instantie slechts één perceel worden gegund. Wanneer er meer percelen dan inschrijvingen zijn, zal een tweede lotingsronde volgen
 • Wanneer de gunning door loting tot stand komt, dient de inschrijver daar bij aanwezig te zijn. Indien dat niet mogelijk is, dient hij zich te laten vertegenwoordigen. Daarvoor dient hij een schriftelijke machtiging af te geven. Indien de inschrijver noch aanwezig is, noch zich laat vertegenwoordigen, vervalt de inschrijving

Wanneer er geen inschrijvingen zijn die aan bovenstaande gunningsvoorwaarden voldoen, dan wel wanneer er percelen overblijven waarvoor geen belangstelling is, komen volwaardige agrarische bedrijven met hoofdvestiging buiten Waalre in aanmerking voor het pachten van een perceel landbouwgrond.