Principeverzoek: afwijking of herziening bestemmingsplan

Let op!De procedure van een bestemmingsplan kost veel tijd. Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De huidige Wet ruimtelijke ordening vervalt op dat moment. Daarom behandelt de gemeente Waalre geen nieuwe aanvragen meer om een bestemmingsplan op te stellen. Voor nieuwe initiatieven na 1 juli 2023 kijken we hoe we die dan wel in behandeling kunnen nemen. Voor lopende projecten wordt maatwerk toegepast.

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Dit heet een principeverzoek.

Principeverzoek indienen

U dient schriftelijk het volgende bij de gemeente in:

  • Een goede omschrijving van de door u gewenste (bedrijfs-)activiteiten.
  • Een duidelijke kaart met daarop schematisch de gewenste plattegrond.
  • De kadastrale gegevens of het adres van het perceel of gebouw.

Behandeling van uw verzoek

Uw principeverzoek wordt voorgelegd aan diverse vakdisciplines (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu) en integraal beoordeeld. Hierbij houden we rekening  met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Naar aanleiding van deze beoordeling wordt het college gevraagd om een standpunt in te nemen.

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende. Het kan ook voorkomen dat de gemeente al bezig is met een herziening van het gebied waarin uw perceel ligt, en dat u daarop kunt ‘meeliften’.

Prijs

Aan een principeverzoek zijn op grond van de gemeentelijke legesverordening kosten verbonden.

Behandeling principeverzoek Prijs
Kosten principeverzoek
Leges vooroverleg omgevingsvergunning € 156,40
Leges vooroverleg uitgebreide omgevingsvergunning 20% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld
Leges principeverzoek 20% van de leges van een bestemmingsplanherziening, bestemmingsplanwijziging of meeliften op een andere bestemmingsplanherziening

Aan de verschillende procedures die kunnen volgen op een principeverzoek zijn ook kosten verbonden. Het gaat dan om herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan, meeliften op een andere bestemmingsplanherziening of afwijken van bestemmingsplan middels een uitgebreide omgevingsvergunning. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure, respectievelijk € 8.339,40, € 5.212,15 , € 3.648,50 of € 8.339,40 op basis van de legesverordening 2023.

Bij een positief besluit op een principeverzoek wordt het bedrag van de leges in mindering gebracht op de totale kosten voor de te doorlopen procedure.

De leges die gaan gelden onder de Omgevingswet zijn nog niet bekend. Deze worden in het vierde kwartaal van 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Bezwaar

De beslissing op een principeverzoek is geen formeel besluit. Er is dan ook geen bezwaar mogelijk tegen de uitkomst hiervan.