Principeverzoek: afwijking of herziening bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek tot afwijking of herziening van het bestemmingsplan indienen. Dit heet een principeverzoek.

Principeverzoek indienen

U dient schriftelijk het volgende bij de gemeente in:

  • Een goede omschrijving van de door u gewenste (bedrijfs-)activiteiten;
  • Een duidelijke kaart met daarop schematisch de gewenste plattegrond;
  • De kadastrale gegevens of het adres van het perceel of gebouw.

Behandeling van uw verzoek

Uw principeverzoek wordt voorgelegd aan diverse vakdisciplines (onder meer stedenbouw, economische zaken, verkeer, groen en milieu) en integraal beoordeeld. Hierbij houden we rekening  met gemeentelijk, provinciaal en landelijk beleid. Naar aanleiding van deze beoordeling wordt het college gevraagd om een standpunt in te nemen.

Bij een positief standpunt adviseert de gemeente met welke ruimtelijke procedure u het meest geholpen bent. Dit kan een herziening of wijziging van het bestemmingsplan zijn, maar in sommige gevallen is een omgevingsvergunning met afwijking voldoende. Het kan ook voorkomen dat de gemeente al bezig is met een herziening van het gebied waarin uw perceel ligt, en dat u daarop kunt ‘meeliften’.

Prijs

Aan een principeverzoek zijn op grond van de gemeentelijke legesverordening kosten verbonden. Wanneer binnen een jaar na afronding van het principeverzoek/ vooroverleg daadwerkelijk een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, worden de leges voor het principeverzoek in mindering gebracht op de leges voor de omgevingsvergunning.

Behandeling principeverzoek Prijs
Kosten principeverzoek
Leges vooroverleg omgevingsvergunning € 152,55
Leges vooroverleg uitgebreide omgevingsvergunning 20% van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld
Leges principeverzoek 20% van de leges van een bestemmingsplanherziening (20% van € 8.136,00 op basis van de legesverordening 2022)

Aan de verschillende procedures (herziening bestemmingsplan, wijziging bestemmingsplan of afwijken van bestemmingsplan middels een omgevingsvergunning) die kunnen volgen op een principeverzoek zijn ook kosten verbonden. De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van de te doorlopen procedure.