Melding verward gedrag

Het kan zomaar gebeuren dat u te maken krijgt met iemand die problemen heeft of verward gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoedt u dat er meer aan de hand is. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt.

Maakt u zich zorgen? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

Waar kunt u een melding doen?

U kunt een melding doen bij het team Bijzondere Zorg van GGD Brabant-Zuidoost. Dit kan op de volgende manieren:

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd 112!

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding maken de medewerkers van het team Bijzondere zorg van de GGD de afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt en onderzoekt of en welke hulp nodig is. Waar nodig overlegt hij met familie of andere naasten of andere betrokken hulpverleners. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten, alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Als de medewerker inschat dat het noodzakelijk is om verplichte hulp in te zetten, dan wordt via de officier van justitie een zorgmachtiging bij de rechter aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk over verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.