Melding psychische hulp (WvGGZ)

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een (ogenschijnlijke) psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? U kunt in dat geval een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Waar kunt u uw melding doen?

U kunt uw melding doen via het CMD van de gemeente Waalre. Dit kan telefonisch via 040-2282500 of via e-mail cmd@waalre.nl. Naar aanleiding van uw melding wordt contact met u opgenomen en zullen er vragen aan u worden gesteld door de betreffende medewerker. U kunt hierbij onder andere aan de volgende vragen denken:

 • Gegevens van de melder
 • Relatie tussen melder en betrokkene
 • Heeft melder of directe omgeving van betrokkene reeds eerder een melding gedaan met betrekking tot betrokkene?
 • Wat is de situatie waarover de huidige melding gaat?
 • Heeft betrokkene bepaalde ziektes of aandoeningen?
 • Is betrokkene in zorg, is naam huisarts bekend?
 • Gebruikt betrokkene medicatie?
 • Waar maakt de melder zich zorgen over? Denk bijvoorbeeld aan:
  • Levensgevaar
  • Ernstig lichamelijk letsel
  • Verwaarlozing
  • Angst dat betrokkene maatschappelijk afglijdt
  • Veiligheid van betrokkene of anderen
  • Agressie oproepen bij andere mensen door het gedrag van betrokkene
 • Wat wil de melder met deze melding bereiken?
 • Weet betrokkene van deze melding?

Vertrouwelijkheid

Het spreekt voor zich dat wij de vertrouwelijkheid van uw melding in acht nemen. Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen om contact met u als melder op te nemen.

Wat houdt de WvGGZ in?

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte GGZ (WvGGZ) in. Deze wet vervangt de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

In de WvGGZ is geregeld dat burgers het kunnen melden als ze zich zorgen maken dat iemand zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente onderzoekt dan welke hulp er nodig is. Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en verplichte zorg nodig heeft. De hulp wordt dan onmiddelijk ingezet.

Waarom melden?

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Het meldpunt werkt samen met huisarts, zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing.

Wat gebeurt er met uw melding?

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een zogenaamd verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker maakt een afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd.

Wat gebeurt er als acuut gevaar dreigt?

In geval van een crisis belt u 112. Na uw melding kan onmiddelijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater.