Melding openbare ruimte

De gemeente zorgt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Is er iets niet in orde, dan kunt u dat melden. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in.

Onder meldingen openbare ruimte vallen bijvoorbeeld:

  • Wegen, fietspaden en stoepen (losse stoeptegels, gat in het asfalt, omvergereden verkeerspaal)
  • Openbaar groen (afgewaaide takken, omgewaaide bomen, vernielingen)
  • Reiniging (zwerfvuil)
  • Kapotte speeltoestellen
  • Ongedierte

Lees hieronder meer over de verschillende meldingen, of doe direct een melding.

Direct melden

Bladruimen

Vanaf half oktober tot eind december wordt het blad geruimd in de wijken. Dit doen we met veegwagens, bladblazers en tractor met zuigslang. We ruimen het blad voornamelijk voor de verkeersveiligheid en ter voorkoming van verstopping van de straatputten. De hoofdwegen en de fietspaden krijgen hierom voorrang. Daarna worden de wijken geruimd.

Bomen

Alle bomen in Waalre worden minimaal 1 keer per 5 jaar ter plekke gecontroleerd. Op basis van deze controles maken we een onderhoudsprogramma. Losse of dode takken worden, wanneer nodig, eerder weggehaald.

Kappen

Voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom heeft u geen vergunning nodig. Behalve als deze voorkomt op de lijst met beschermde bomen. Wilt u iets kappen buiten de bebouwde kom, dan geldt de Boswet. Voor een boom buiten de bebouwde kom, met een diameter groter dan 60 centimeter moet ook een kapvergunning worden aangevraagd. Bomen die eigendom zijn van de gemeente Waalre worden alleen bij uitzondering gekapt.

Dode beplanting

We kijken regelmatig waar dode beplanting voorkomt. Dode beplanting wordt verwijderd of vervangen tijdens het plantseizoen (oktober-maart).

Hagen

Hagen en graskanten worden jaarlijks gesnoeid en gesneden in de periode juni-augustus.

Losliggende tegels

Onze stoepen worden regelmatig nagekeken. Het omhoog komen van tegels door boomwortels is niet altijd te voorkomen. U kunt gevaarlijke en losliggende tegels melden. Wij zullen dit zo snel mogelijk repareren.

Maaien

Om te voorkomen dat beplanting niet over (fiets)paden en wegen komt te hangen, worden 2 keer per jaar de bermen in de gemeente gemaaid. Dit gebeurt in juni en september. Zo blijven de wegen en paden voor alle weggebruikers veilig begaanbaar. Er zijn bermen die aangemerkt zijn als 'bloemrijk grasland'. Deze bermen met meer zeldzame planten worden 1 keer per jaar gemaaid in oktober.

Onderhoud zandwegen

In het buitengebied van Waalre liggen diverse zandwegen. Deze worden regelmatig geïnspecteerd. Wanneer nodig worden deze wegen weer vlak gemaakt (geschaafd).

Ongedierte

Ongedierte in en om uw woning is vervelend. Vaak kunt u dit zelf bestrijden. Soms zorgt ongedierte voor overlast en vormt het een bedreiging voor de volksgezondheid. De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast van ongedierte in de openbare ruimte (zoals parken en wegen). Overlast van ongedierte in de openbare ruimte kunt u bij ons melden.

Klein ongedierte

Klein ongedierte als mieren, kakkerlakken, wespen, mollen en bladluizen rondom uw huis kunt u zelf bestrijden. Adressen van professionele ongediertebestrijders vindt u op internet. Heeft u overlast van ratten? Meld dit dan direct.

Bladluizen

Bladluizen in de bomen veroorzaken plak op auto's en bestrating. We kunnen weinig doen aan het bestrijden van bladluizen. We gebruiken geen gif, omdat dit schadelijk is voor het milieu en voor uw gezondheid. Het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen is duur en niet erg effectief.

Openbare Verlichting

Een aannemer rijdt 1 keer per maand een onderhoudsronde om storingen aan de openbare verlichting op te lossen. Bij onveilige situaties (zoals bij verkeerslichten) wordt de storing direct opgelost. Alle lampen worden 2 keer per jaar gecontroleerd (voor- en najaar). Wanneer de verlichting in de hele straat of wijk is uitgevallen, is er sprake van een netwerkstoring. Dit wordt opgelost door Enexis. Ze streven er naar om binnen 10 werkdagen een storing te verhelpen.

Putten (kolken)

De straatputten (kolken) worden jaarlijks leeggezogen. Hiermee bevorderen we de waterafvoer bij regenval. Wanneer een straatput alsnog verstopt is, kunt u dit melden. Is er sprake van stankoverlast (rioollucht) dan kunt u dit ook melden.

Riolering

Indien u overlast ervaart als gevolg van een verstopping in de riolering kunt u contact opnemen met COR B.V. uit Nuenen (telefoonnummer 040-2836043). De gemeente heeft afspraken met COR B.V. met betrekking tot de afhandeling. Is er sprake van een verstopping op gemeentegrond, dan zijn de kosten voor de gemeente. Bij een verstopping op uw eigen terrein zijn de kosten voor uzelf. U bent vrij om een andere aannemer in te schakelen.

Buitengebied

Het buitengebied is voorzien van een drukriolering. De pompkasten hebben een rode lamp die een storing aangeeft. Het onderhoud aan de installatie en het oplossen van storingen wordt door de firma Pleuger Water Solutions gedaan. Bij een storing kunt u rechtstreeks contact opnemen met deze firma. Tijdens kantooruren via telefoonnummer 040-2516874. Buiten kantooruren en in het weekend via telefoonnummer 06-53644365. Noteer het kastnummer, adres en eventuele problemen.

Sloten

Er zijn gemeentelijke sloten en sloten van het waterschap. Ze worden 2 keer per jaar gemaaid. Het maaisel wordt op de kant gelegd en afgevoerd.

Vandalisme en schades

Helaas komt het voor dat objecten in de openbare ruimte vernield of beschadigd worden. Wij streven er naar om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Verkeer

Te hard rijden is een veel voorkomende ergernis in Waalre. De 30 kilometerzones in Waalre staan duidelijk aangegeven. Vaak is verkeerd weggedrag de oorzaak van overlast. De politie is verantwoordelijk voor handhaving op snelheid. Verkeerd weggedrag kunt u melden via telefoonnummer 0900-8844 of via de website van de politie. De gemeente Waalre plaatst jaarlijks snelheidsmeters in de 30 kilometerzones ter bewustwording van automobilisten.

Wegmarkering

Slechte wegmarkering wordt 1 keer per jaar hersteld door een aannemer. U kunt slechte wegmarkering melden. De opgegeven locatie wordt dan meegenomen in het onderhoudsprogramma.

Zwerfvuil

Zwerfvuil wordt wekelijks geruimd door de Ergon. De gemeente Waalre steunt initiatieven vanuit inwoners en verenigingen door een aanhanger met gereedschap gratis ter beschikking te stellen. Op de pagina 'Aanhanger Schoon Waalre' kunt u meer informatie vinden.