Meestal kunt u zelf of met hulp van familie, vrienden of buren uw gezinsleven prima organiseren. Ouders kennen hun kind het beste en zijn ook als eerste verantwoordelijk voor het gezond en veilig opgroeien van hun kind. Maar soms heeft u vragen of ondersteuning nodig bij de zorg en opvoeding. Op de site opvoeden.nl vindt u informatie over het opvoeden en opgroeien van kinderen. Als u er zelf niet uitkomt, kunt u een beroep doen op professionele hulp. 

Voor wie?

De jeugdhulp is bedoeld voor kinderen, jongeren (tot 18 jaar, in sommige gevallen tot 23 jaar) en hun ouders. U kunt met al uw vragen over opgroeien, opvoeden, de zorg voor uw kind of ondersteuning bij problemen binnen uw gezin terecht bij het CMD.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan om vragen over slapen, eten, ontwikkeling, gedrag, zakgeld, alcohol- en drugsgebruik, scheiden of pesten. Maar ook als u vragen heeft over begeleiding, persoonlijke verzorging en (kortdurend) verblijf van uw kind buiten uw eigen gezin. Ook kunnen ouders/verzorgers van jongeren met een (verstandelijke) beperking, (psychische) stoornis of aandoening bij ons terecht voor vragen over hulp, ondersteuning en behandeling.

Inzet van het PlusTeam

Wanneer uw kind of uw gezin specialistische ondersteuning nodig heeft, wordt dit geregeld vanuit het PlusTeam. Het PlusTeam beschikt over deskundigheid op meerdere onderdelen van jeugdhulp.
Een professional van het PlusTeam maakt samen met u een ondersteuningsplan zodat u de juiste specialistische jeugdhulp krijgt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • Geestelijke gezondheidszorg voor jeugd (jeugd GGZ);
  • Zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking;
  • Begeleiding voor jeugdigen die niet zelf¬standig kunnen wonen of kortdurend buitenshuis verblijven;
  • Advies over huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • Doorverwijzing naar andere vormen van specialistische hulpverlening.