Transitievisie Warmte

Op 21 september 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. De Transitievisie bestaat uit een strategie met uitleg hoe een aardgasvrij Waalre er in 2050 uitziet en een prioritering met de kansen tot 2030. Het visiedocument is echter nog te abstract om direct een brug te slaan richting de uitvoering. Bovendien is er veel veranderd op het gebied van energie, waar we in onze aanpak rekening mee hebben gehouden. Er is daarom een praktisch uitvoeringsprogramma opgesteld (onverplicht omgevingsprogramma onder de nieuwe Omgevingswet).

Uitvoeringsprogramma warmtetransitie

Het Uitvoeringsprogramma Warmtetransitie Waalre (PDF, 11.3 MB), beschrijft de obstakels en maatregelen voor verduurzaming van de bestaande woningen en utiliteitsgebouwen en geeft zo verschillende programmalijnen, activiteiten en projecten weer om de transitievisie warmte tot uitvoering te brengen. Het bepaalt welke projecten wanneer van start gaan en werkt zo via de verschillende programmalijnen en uitvoeringsprojecten toe naar een aardgasvrij Waalre uiterlijk in 2050. Dit betekent: aardgasvrij op maat.

Beoogd resultaat

Het programma Warmtetransitie Waalre is de vertaalslag van de transitievisie warmte naar uitvoering van de visie en actualisatie. Dit programma is het startpunt van de verschillende programmalijnen en uitvoeringsprojecten waarmee we concreet toewerken naar een volledig aardgasvrij Waalre in 2050. We maken de gemeente Waalre aardgasvrij op maat. Als gemeente faciliteren we iedereen die nu al de overstap kan maken naar aardgasvrij. En helpen we anderen om stap voor stap toe te werken naar een aardgasvrije woning of gebouw.

Transitievisiewarmte Waalre

In de transitievisie is geconcludeerd dat warmtenetten niet haalbaar en betaalbaar zijn voor Waalre. De strategie focust zich daarom op individuele oplossingen. We doen dit op maat. We faciliteren iedereen die de overstap op aardgasvrij nu al kan maken. Waar dit niet mogelijk is bestaat onze strategie uit twee elementen:

 1. We focussen in op isoleren en ventileren van gebouwen;
 2. We focussen we op verduurzamen op natuurlijke momenten (bij een nieuw energiecontract, verhuizing of onderhoudsplanning).

Iedereen die de overstap naar aardgasvrij al kan maken doet dit. Tot 2030 zal 75% van de overige gebouwen binnen de gemeente Waalre verduurzaamd worden naar schillabel B. Vanaf het moment dat dit mogelijk is en uiterlijk vanaf 2030 maken we de overstap op duurzame warmtebronnen.

Een aanpak op maat en per doelgroep

De aanpak voor het aardgas vrij maken van gebouwen verschilt per gebouwtype en doelgroep. In het programma is omschreven welke motieven, behoeftes en bezwaren er leven onder de verschillende doelgroepen en hoe deze vertaald zijn naar specifieke programmalijnen en projecten.

De ontwikkelingen en het doelbereik worden jaarlijks bijgehouden met behulp van een monitoringssysteem. De nul situatie is vastgelegd en wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de meest kansrijke oplossingsrichtingen.

Van theorie naar praktijk

De gedifferentieerde aanpak is opgebouwd vanuit de theorie. Maar participatie is essentieel voor het slagen van de warmtetransitie. De resultaten van het theoretisch onderzoek hebben we besproken met stakeholders. We hebben ook inwoners geraadpleegd om erachter te komen waar de belemmeringen, of de behoefte ligt bij de inwoners in de gemeente en hoe zij het beste ondersteund kunnen worden. Dit draagt bij aan het creëren van draagvlak, eigenaarschap en betrokkenheid bij proces en uitvoering.

Programmalijn woningen

Woningen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Woningen in eigendom: dit is het grootste aandeel van de woningvoorraad in Waalre.
 • Vereniging van Eigenaren: vergt intensieve aanpak per VvE.
 • Particuliere huurwoningen: verschil in motieven speelt een rol bij de obstakels.
 • Woningcorporatiewoningen: grootste aandeel waar sprake is van energiearmoede.

We focussen ons met de projecten in het uitvoeringsprogramma op de doelgroep woningen. De omvang van de woningvoorraad, en met name woningen in eigendom, is voor Waalre het grootst. Met name woningeigenaren worden gestimuleerd in het treffen van verduurzamingsmaatregelen. De volgende onderdelen vormen samen het programma:

 1. Informeren op basis van een communicatiestrategie
  1. Informeren via een centraal punt
  2. Het creëren van ambassadeurs
  3. Artikelen over de warmtetransitie
  4. Regeling Reductie Energiegebruik Woningen en aanpak energiearmoede
 2. Persoonlijke communicatie
  1. Inrichten van vragenuurtjes
  2. Het Regionaal Energieloket
  3. Energiecoaches
  4. Inwoners compleet ontzorgen (via de Groene Zone Isoleren en het vervolg Groene Zone zonnepanelen)
  5. Integraal energieadvies door Burgerinitiatief Duurzaam Waalre
 3. Inwoners helpen met financiering
 4. Pandeigenaren begeleiden

Programmalijn overige gebouwen

De programmalijn overige gebouwen bestaat uit de volgende categorieën: gemeentelijk vastgoed, scholen, sportaccommodaties, zorginstellingen, kantoren, bedrijfshallen, winkels, cafés, restaurants en hotels, gebouwen met een bijeenkomst functie en monumenten. Per categorie zijn er specifieke oplossingen en eisen. De aanpak voor overige gebouwen richt zich op het informeren en in beweging krijgen van de pandeigenaren passend bij de specifieke categorie.

Het programma voor overige gebouwen bevat de volgende punten:

 1. Het goede voorbeeld geven: in 2030 is 75% van het gemeentelijk vastgoed aardgasvrij
 2. Informeren op basis van een communicatiestrategie.
  1. Informeren via een centraal punt
  2. Creëren van ambassadeurs
  3. Artikelen over wettelijke verplichtingen gebouwde omgeving
 3. Persoonlijke communicatie
  1. Energieloket voor bedrijven en instellingen
  2. Energiecoaches
  3. Integraal energieadvies
 4. Bedrijven en instellingen helpen met financiering
 5. Pandeigenaren begeleiden

Planning

Het programma heeft een doorlooptijd van 2022 tot 2030. De voortgang van de programmalijnen wordt jaarlijks gemonitord en waar nodig bijgestuurd of geactualiseerd. In het programma warmtetransitie is een prioritering aangebracht voor de projecten, op basis waarvan we starten met het uitwerken van concrete projectplannen. Een aantal projecten zijn reeds gestart, zoals de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen en de aanpak energiearmoede. Ook de vragenuurtjes zijn al gestart, waar veel interesse in is getoond door inwoners.