Regionale Energie Strategie

Duurzame energiebronnen in een tekening

Samen gaan we zorgen dat onze aarde niet verder opwarmt. Daarom moeten we overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Dat overstappen noemen we de energietransitie.

Alle gemeenten in Nederland zijn bezig om te kijken hoe we in de toekomst het beste energie kunnen produceren. We willen meer duurzame energie gebruiken en minder afhankelijk zijn van aardgas. De overheid stimuleert dit. Het doel is dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. Graag leggen we enkele stellingen aan onze inwoners voor. De uitkomsten helpen ons als gemeente om in te spelen op wensen en behoeften van inwoners.

Stellingen energietransitie

Regionale Energie Strategie (RES)

Wat doet de gemeente?

Gemeente Waalre werkt al jaren aan duurzamer worden. We wekken bijvoorbeeld energie op met zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. We besparen ook energie; zoals met led-lampen in gebouwen en straatverlichting. Verder krijgen alle nieuwe huizen in Waalre geen gasaansluiting meer: ze worden gebouwd als Nul-Op-de-Meter-huis (NOM-huis). Voorbeeld hiervan zijn de duurzame woningen aan de Michiel de Ruyterlaan. Met Waalre Energie Lokaal (WEL) organiseren we projecten voor inwoners. Het doel is om inwoners aan te moedigen en te helpen om minder energie te gebruiken.

Regionale Energie Transitie

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energie Strategie (RES). Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie. In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij in het kader van duurzame energieopwekking, het benutten van (rest-)warmte en het gereed maken van de bijbehorende infrastructuur.

Tijdlijn Regionale Energie Strategie Waalre

Vanuit Nationaal Klimaatakkoord moeten de regio’s een conceptversie van hun RES indienen bij het de Rijksoverheid. De Rijksoverheid beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord.

Op dit moment ligt de RES 1.0 bij alle gemeenteraden ter besluitvorming. In Waalre is de RES 1.0 op donderdag 16 december vastgesteld. De gemeenteraad heeft in de aanbiedingsbrief aan de stuurgroep RES meegedeeld dat er geen maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak is voor de opwek van windenergie in zoekgebied 13 uit de RES MRE 1.0. en dat die mogelijkheid dus niet is opgenomen in de Omgevingsvisie van Waalre. De Omgevingsvisie is ook op 16 december vastgesteld.

Als alle gemeenteraden de RES 1.0 hebben vastgesteld wordt de RES 1.0 naar de rijksoverheid gestuurd. De volgende stap is uitvoering van de RES 1.0. Samen met de gemeenten, de Provincie en het Waterschap wordt op dit moment al gewerkt aan uitvoeringsplannen van de RES 1.0 om de Regionale Energiestrategie samen met alle betrokken partijen en inwoners verder uit te werken. Ook wordt er gewerkt aan de RES 2.0 die in 2022 wordt vastgesteld. Elk jaar wordt de RES weer aangepast aan de hand van nieuwe inzichten, kennis en ontwikkelingen over het besparen en opwekken van energie en het verwarmen van onze huizen en gebouwen.

Lees de definitieve RES 1.0 op www.energieregiomre.nl. Hier vind je ook meer informatie en veel gestelde vragen over de RES.