Regionale Energie Strategie

Duurzame energiebronnen in een tekening

Samen gaan we zorgen dat onze aarde niet verder opwarmt. Daarom moeten we overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Dat overstappen noemen we de energietransitie.

Alle gemeenten in Nederland zijn bezig om te kijken hoe we in de toekomst het beste energie kunnen produceren. We willen meer duurzame energie gebruiken en minder afhankelijk zijn van aardgas. De overheid stimuleert dit. Het doel is dat de Nederlandse energievoorziening in 2050 bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. Graag leggen we enkele stellingen aan onze inwoners voor. De uitkomsten helpen ons als gemeente om in te spelen op wensen en behoeften van inwoners.

Stellingen energietransitie

Regionale Energie Strategie (RES)

Wat doet de gemeente?

Gemeente Waalre werkt al jaren aan duurzamer worden. We wekken bijvoorbeeld energie op met zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. We besparen ook energie; zoals met led-lampen in gebouwen en straatverlichting. Verder krijgen alle nieuwe huizen in Waalre geen gasaansluiting meer: ze worden gebouwd als Nul-Op-de-Meter-huis (NOM-huis). Voorbeeld hiervan zijn de duurzame woningen aan de Michiel de Ruyterlaan. Met Waalre Energie Lokaal (WEL) organiseren we projecten voor inwoners. Het doel is om inwoners aan te moedigen en te helpen om minder energie te gebruiken.

Regionale Energie Transitie

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een Regionale Energie Strategie (RES). Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie. In de RES werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij in het kader van duurzame energieopwekking, het benutten van (rest-)warmte en het gereed maken van de bijbehorende infrastructuur.

Tijdlijn Regionale Energie Strategie Waalre

Vanuit Nationaal Klimaatakkoord moeten de regio’s een conceptversie van hun RES indienen bij het de Rijksoverheid. De Rijksoverheid beoordeelt vervolgens of de optelsom van de 30 regio’s voldoende bijdraagt aan het Nationaal Klimaatakkoord.

Vóór 1 juli 2021 wordt voor de MRE-regio de concept RES 1.0 ingediend bij het Rijk. De gemeenteraad heeft voor die tijd hun zienswijze gegeven over de concept RES 1.0 en deze zienswijzen worden ook ingediend bij het Rijk.

Tegelijkertijd is de MRE regio bezig met een zogenaamde planMER procedure, een Milieueffectrapportage (afkorting MER). Hiermee worden de milieugevolgen van alle zoekgebieden zon- en windenergie in beeld gebracht. Vanaf 3 mei 2021 ligt dit onderzoek ter inzage en kan een zienswijze ingebracht worden.

Na 1 juli wordt de definitieve RES 1.0 voorbereid. Op basis van de afgeronde planMER en de zienswijzen van de gemeenteraden wordt de RES 1.0 definitief gemaakt.

In november zullen alle gemeenteraden deze vaststellen en wordt de RES 1.0 naar de Rijksoverheid gestuurd.