Gemeenteraadsverkiezing 2018

Openbare kennisgeving kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waalre maakt het volgende bekend:

Punt 1: Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Waalre plaatshebben

Punt 2: Op die dag kunnen bij het team Verkiezingen (afdeling Burgerzaken) aan het adres Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 09:00 tot 17:00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd

Punt 3: De benodigde formulieren (zoals hieronder genoemd) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar bij het team Verkiezingen in Het Huis van Waalre:

 • de lijsten van kandidaten (model H 1)
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4) zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar bij het team Verkiezingen in Het Huis van Waalre

Punt 4: Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,- (tweehonderdvijftig euro) worden betaald, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Meer informatie over de wettelijke voorschriften voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u opvragen bij: Afdeling Burgerzaken, team Verkiezingen. Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre. Telefoonnummer 040-2282500.

Voorlopig overzicht deelnemende partijen

Woensdag 27 december 2017 was de laatste dag voor nieuwe politieke partijen om een registratieverzoek in te dienen. Op dit moment zijn er 7 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van Waalre op 21 maart 2018.

Het voorlopige overzicht van de deelnemende partijen is nu als volgt (op alfabetische volgorde):

 • Aalst Waalre Belang
 • CDA
 • Democraten 66 (D66)
 • GROENLINKS
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
 • VVD
 • Zelfstandig Waalre 2014

Pas bij de kandidaatstelling op 5 februari a.s. wordt duidelijk welke partijen daadwerkelijk meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De vaststelling van de kandidatenlijsten en lijstnummers vindt plaats tijdens de openbare zitting van het Centraal Stembureau op 9 februari.

Briefstemmers

Op 21 maart 2018 vindt naast de gemeenteraadsverkiezingen het Referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij dit Referendum stemmen via volmacht of per briefstem. De aanvraag om per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag.

Dat kan via het M3-formulier op de website van de gemeente Den Haag: kbn.verkiezingen@denhaag.nl.

Let op! Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn de regels anders. Per brief stemmen vanuit het buitenland is hij bij deze verkiezing niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft kan bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Kandidaatstelling 5 februari 2018

Op de dag van kandidaatstelling leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in bij het centraal stembureau. Het inleveren van de kandidatenlijsten moet op afspraak op 5 februari gebeuren.

Stukken kandidaatstelling

 1. kandidatenlijst (model H 1);
 2. instemmingsverklaring van elke kandidaat op de lijst (model H 9);
 3. kopie legitimatiebewijs van kandidaten die nog geen zitting hebben in de gemeenteraad. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN of sofinummer op de achterzijde, dus moet ook de achterzijde van het legitimatiebewijs gekopieerd worden;
 4. verklaringen van voorgenomen vestiging van kandidaten op de lijst die niet in de gemeente wonen; 
 5. machtiging tot plaatsen van aanduiding boven lijst (model H 3-1);
 6. ondersteuningsverklaringen voor partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald (model H 4);
 7. bewijs van betaling waarborgsom voor partijen die voor het eerst deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald € 225,-;
 8. samenvoeging van aanduidingen. Als 2 of meer partijen samen een lijst inleveren, kunnen zij kiezen voor een samenvoeging van aanduidingen of afkortingen boven de lijst. In dat geval moeten bij de lijst verklaringen worden gevoegd van de (plaatsvervangend) gemachtigden van de desbetreffende politieke partijen, waarin de inleveraar wordt gemachtigd dit te doen (model H 3-2).

Gebruik van OSV

Politieke partijen kunnen voor het aanmaken van een aantal van bovenstaande formulieren en voor de kandidatenlijst gebruikmaken van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV).

Ga voor meer informatie naar de website: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/osv-en-eml/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/instructiefilms-programma-1.

Stemmen op woensdag 21 maart 2018 

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en mag hij niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Meer specifiek geldt dat de kiezer (volgens de Basisregistratie Personen) op de dag van kandidaatstelling in de gemeente woont waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Dit geldt ook voor niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.