Vergadering van 4 juni 2024

Geplaatst op donderdag 6 juni 2024

B&W-besluitenlijst 28-05-2024

Voorgesteld besluit:
Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Besluit: Akkoord

Definitieve Regionale mobiliteitsvisie MRE 2040

Voorgesteld besluit:

  1. Kennis te nemen van de definitieve regionale mobiliteitsvisie MRE 2040
  2. De regionale mobiliteitsvisie MRE 2040 vast te stellen

Besluit: Akkoord

Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 28 in afwijking advies commissie ruimtelijke kwaliteit

Voorgesteld besluit:

Te besluiten om in afwijking van het advies van de adviescommissie omgevingskwaliteit medewerking te verlenen aan het realiseren van 16 woningen op het achter terrein van de Aalstermolen aan de Raadhuisstraat 28 te Waalre.

Besluit: Akkoord

Beheerverslag 2023 Bos- en Natuurterreinen

Voorgesteld besluit:

In te stemmen met het beheerverslag 2023 Bos- en Natuurterreinen van Bosgroep Zuid Nederland

Besluit: Akkoord

Herijking Kracht van Waalre

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de startnotitie Herijking Kracht van Waalre waarin de aanpak beschreven is.
  2. De startnotitie Herijking Kracht van Waalre voor te leggen aan de raad voor instemming en opdrachtverlening aan de burgemeester conform conceptraadsvoorstel en -besluit.

Besluit: Akkoord