Vergadering van 21 december 2021

Geplaatst op dinsdag 11 januari 2022

B&W-besluitenlijst 14-12-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar mechanische ventilatie basisschool De Meent

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand ten laten.

Akkoord.

Deelname stimuleringsregeling Landschap

 1. Deel te nemen aan de Stimuleringsregeling Landschap van de Provincie Noord-Brabant;
 2. De gemeenteraad middels een Turap te verzoeken €20.000,- hiervoor beschikbaar te stellen uit de Reserve Landschappelijke Kwaliteit (Fcl: 796 031).

Akkoord.

Evenementenbeleid Waalre 2022

 1. Evenementenbeleid Waalre 2022 met bijbehorende bijlagen vast te stellen.
 2. Evenementenbeleid Waalre 2018 in te trekken.
 3. De raad te informeren over bovengenoemde besluiten.

Akkoord

Raadsinformatiebrief RO-trajecten

In te stemmen met de raadsinformatiebrief (bijlage 1) inzake lopende ROtrajecten en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Akkoord.

RIB Molenstraat bermverharding

In te stemmen met Raadsinformatiebrief bermverharding Molenstraat.

Akkoord.

Mandateren van het Prostitutie Controle Team voor toezicht op de illegale prostitutiesector

 1. Het mandateren van toezichtstaak op het gebied van legale en illegale prostitutie aan het Prostitutie Controle Team (PCT).
 2. Het aanwijzen van de controleurs van het Prostitutie Controle Team (PCT) als toezichthouders voor de gemeente Veldhoven.

Akkoord.

Veilig Thuis 2022-2024

 1. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2024 van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant.
 2. Beschikbaar te stellen van een budget van €98.636 per jaar voor de meerjarenbegroting 2022 tot en met 2024 van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
 3. In te stemmen met het jaarlijks indexeren van dit bedrag met de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) in de jaren 2022 tot en met 2024. Voor 2022 wordt het OVA-percentage van 3,87% gehanteerd.
 4. Machtiging te verlenen aan Veilig Thuis voor het inzetten van crisishulp per 1 januari 2022.
 5. Machtiging in te trekken van SpoedEisende Zorg van Jeugdbescherming Brabant per 1 januari 2022.

Akkoord.

Werkplan 21 voor de Jeugd 2022

 1. In te stemmen met de afspraken, begroting en kostenverdeling uit het Werkplan 21 voor de Jeugd 2022.
 2. Daarvoor een bedrag van €8.995 beschikbaar te stellen voor de afspraken, begroting en kostenverdeling uit het Werkplan 21 voor de Jeugd 2022.
 3. Volmacht te verlenen aan wethouder Richters van de gemeente Eindhoven om namens de gemeente Waalre de ‘samenwerkingsovereenkomst Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland en vertegenwoordiging van gemeenten/Regionale Expert Teams’ te ondertekenen.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar renovatie speelplaats bij basisschool De Meent

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Akkoord.