Vergadering van 14 december 2021

Geplaatst op donderdag 30 december 2021

B&W-besluitenlijst 07-12-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Scheidingswand ontmoetingsruimte 't Hazzo

  1. Een mobiele scheidingswand te plaatsen in de nieuwe ontmoetingsruimte van sporthal ’t Hazzo
  2. Voor maximaal € 5.000 bij te dragen aan het realiseren van het ASVOntmoetingscafé
  3. Aan deze bijdrage de voorwaarde te verbinden dat (de proefperiode van) het ASVOntmoetingscafé minimaal 2 jaar duurt

Akkoord.

Vaststellen van het Convenant Kempen Interventie Team (KIT) 2021-2026

Vast te stellen van het Convenant Kempen Interventie Team (KIT) 2021-2026.

Akkoord.

Weconnect biedt inwoners mogelijkheid tot goedkope aansluiting op glasvezelnetwerk

Kennis nemen van plannen van Weconnect voor aansluiten van adressen in kernen Aalst en Waalre op het glasvezelnetwerk.

Akkoord.

Aanvulling beantwoording zienswijze 14 ontwerp-omgevingsvisie

  1. De aanvullende beantwoording op zienswijze 14 op de ontwerp-omgevingsvisie Waalre vast te stellen
  2. De begeleidende brief hierover aan de raad vast te stellen

Akkoord.

Aanwijzingsbesluit nieuwe medewerker als toezichthouder

Er wordt vanuit het oogpunt van een goed handhavingsbeleid voorgesteld om één medewerker aan te wijzen als toezichthouder.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 16 november 2021

Kennis te nemen van de concept afsprakenlijst van het presidium van 16 november 2021.

Akkoord.