Vergadering van 30 november 2021

Geplaatst op woensdag 8 december 2021

B&W-besluitenlijst 23-11-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Discriminatievoorziening Meldpunt: uitvoering wettelijke taak (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)

  1. In te stemmen met de offerte van de LEVgroep om voor de gemeente Waalre het meldpunt discriminatie te verzorgen in 2022.
  2. De manager samenleving te mandateren voor accordering de jaarlijkse offertes van de LEVgroep betreffende de antidiscriminatievoorziening, indien deze in de begroting passen.

Akkoord.

Regionale Samenwerking Uniek Sporten Zuid Brabant 2022

  1. Deelname aan de regionale samenwerking Uniek Sporten Zuid Brabant per 1 januari 2022 met één jaar te verlengen.
  2. Een sportcoach Uniek Sporten aan te stellen voor 3,5 uur per week voor de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022.
  3. Manager Samenleving te mandateren om de overeenkomsten die voortvloeien uit bovenstaande besluiten namens het college te ondertekenen.

Akkoord.

Uitvoeringsprogramma Voorzieningen & Evenementen - Stedelijk Gebied Eindhoven

  1. In te stemmen met bijgevoegd concept-uitvoeringsprogramma 2022-2026 Voorzieningen & Evenementen Stedelijk Gebied Eindhoven (95 % versie);
  2. De raadsinformatiebrief te verzenden na vaststelling van het conceptuitvoeringsprogramma door het portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen & Evenementen op 2 december.

Ter kennisgeving aangenomen.

Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2022

Het Werkprogramma Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2022 vast te stellen.

Akkoord.