Vergadering van 23 november 2021

Geplaatst op woensdag 1 december 2021

B&W-besluitenlijst 16-11-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief monitor sociaal domein Q3 2021

In te stemmen met de raadsinformatiebrief “Monitor Sociaal Domein Q3 2021”

Akkoord.

Raadsinformatiebrief overdracht N69

In te stemmen met raadsinformatiebrief.

Akkoord.

Voortzetting DVO 21 voor de Jeugd

 1. In te stemmen met het geactualiseerd voorzetten van de DVO als samenwerkingsconstruct voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023, conform bijgevoegd concept dienstverlenings- en msamenwerkingsovereenkomst 21 ‘Jeugdhulp en Veilig Thuis’ Zuidoost-Brabant 2022 tot en met 2023 met bijlagen (DVO21).
 2. In te stemmen met de mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, conform concept gemeenteblad, om
  • A. Namens de gemeente Waalre te beslissen tot het aangaan of beëindigen van overeenkomsten met dienstverleners betreffende ‘Jeugdhulp en Veilig Thuis’ zoals beschreven in de DVO21 bedoeld in beslispunt 1.
  • B. Te beslissen tot het wijzigen van de overeenkomsten bedoeld onder a. onder voorwaarde dat
   • i. De deelnemende gemeenten vóór die wijzigingen hierover tijdig en gemotiveerd zijn geïnformeerd; en
   • ii. Die wijziging per overeenkomst een financiële impact heeft van minder dan 6,5% van de totale opdrachtwaarde per kalenderjaar voor alle aan de DVO21 deelnemende gemeenten (bijlage 1 van DVO21);
 3. Volmacht te geven aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven om de in beslispunt 2 genoemde overeenkomsten te ondertekenen. Die overeenkomsten zijn ook bindend voor de gemeente Waalre.
 4. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven om, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, ondermandaat te verlenen aan ondergeschikten voor de bevoegdheden als bedoeld in beslispunten 2 en 3 (conform concept gemeenteblad).
 5. In te stemmen met de ten opzichte van 2021 opgehoogde kosten van de inkooporganisatie en de individuele bijdrage van de regiogemeenten (bijlage 3 van de DVO21). Voor de gemeente Waalre betreft het een ophoging ten opzichte van 2021 van 919 euro.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Heikantstraat

In te stemmen met beslissing op bezwaar CBB aangaande bezwaar Heikantstraat voor het instellen van verkeersbeperkende maatregelen en het verplaatsen van een doseerinstallatie.

Akkoord.

Ter inzage leggen ontwerp-omgevingsvisie Waalre

Voorgesteld besluit:

 1. De beantwoording op zienswijze 16 op de ontwerp-omgevingsvisie Waalre vast te stellen.
 2. De begeleidende brief hierover aan de raad vast te stellen.

Notulen: Akkoord.