Vergadering van 16 november 2021

Geplaatst op woensdag 24 november 2021

B&W-besluitenlijst 09-11-2021

Vastellen verslag vorige vergadering niet openbaar 09-11-2021.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Akkerstraat 24 te Waalre

 1. Het bezwaar van reclamant 1 niet ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaar van reclamant 2 ontvankelijk te verklaren, de bezwaren gegrond te verklaren, het bestreden besluit niet in stand te laten. Gelet op het advies van de commissie en artikel 7:11 van de Algemene wet bestuursrecht, na volledige heroverweging het primaire besluit van 6 juli 2021 te herroepen en de omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een inrit aan de Klaprooslaan ten dienste van het perceel aan Akkerstraat 24 te weigeren.

Akkoord.

Definitief ontwerp openbare ruimte Vitaal Dorpshart Aalst

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Het Definitief Ontwerp voor de openbare ruimte van het Vitaal Dorpshart Aalst inclusief het Definitief Ontwerp voor het bijbehorende deel van de Eindhovenseweg (vanaf het kruispunt met de Raadhuisstraat/Brabantialaan tot de kruising met de Brederode) vast te stellen;
 2. Een krediet te verlenen van € 5.200.000 voor de ‘openbare ruimte Vitaal Dorpshart Aalst’;
 3. Het krediet ‘openbare ruimte Vitaal Dorpshart Aalst’ als volgt te dekken:
  • Interne bijdragen:
   • Bijdrage uit vGRP 2.400.000
   • Bijdrage uit lokaal fonds 400.000
  • Bestaande kredieten:
   • Restand van bestaand krediet centrumplan Aalst 500.000
   • Krediet aanvullend beschikbaar gesteld bij begroting 2022 1.000.000 1.500.000
  • Nieuw krediet:
   • Aanvullend krediet waarvan de structurele lasten van € 30.000 gedekt worden uit de post structureel onvoorzien uit de begroting 2022 900.000 5.200.000

Akkoord, met aanpassing structurele kosten (beheer) naar 10.000.

Stand van Zaken Jeugdbescherming November

Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief Stand van Zaken Jeugdbescherming November.

Akkoord.

Vaststellen omgevingsvisie Waalre

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijzen zoals opgenomen in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen’;
 2. In te stemmen met de wijzingen in de omgevingsvisie Waalre zoals opgenomen in de ‘Nota van wijzigingen’;
 3. De ‘omgevingsvisie Waalre’ gewijzigd vast te stellen;
 4. ‘De Structuurvisie gemeente Waalre: Focus op Waalre’ uit 2013 in te trekken.

Akkoord.

Verhuur sportkantine voor kinderopvang

 1. Toestemming te verlenen aan Mixed Hockey Vereniging DVS om het clubhuis te verhuren voor buitenschoolse opvang (BSO);
 2. Aan deze toestemming de voorwaarde te verbinden dat een marktconforme huur wordt gecontracteerd tussen de vereniging en de BSO-organisatie.

Akkoord.

Afsprakenkader Wonen SGE 2022, ‘Bouwen aan de toekomst’ met embargo tot 19-11-2021

 1. In te stemmen met het Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ‘Bouwen aan de toekomst’.
 2. In te stemmen met het Raadsvoorstel om het Afsprakenkader Wonen SGE 2022 ‘Bouwen aan de toekomst’ ter vaststelling aan te bieden aan de raad, ter vervanging van het Afsprakenkader Wonen uit 2017.

Akkoord.

6e Turap 2021

 1. In te stemmen met de 6e Turap 2021;
 2. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit 6e turap 2021;
 3. In te stemmen met het doorsturen van de 6e Turap 2021, inclusief raadsvoorstel, raadsbesluit en begrotingswijziging naar de gemeenteraad.

Akkoord.

Belastingverordeningen 2022

In te stemmen met de navolgende belastingverordeningen voor 2022 en deze door de raad te laten vaststellen;

 1. De verordening onroerende zaakbelastingen 2022 vast te stellen;
 2. De verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen;
 3. De verordening rioolheffing 2022 vast te stellen;
 4. De legesverordening 2022 met bijbehorende tarieventabel en de roeb-lijst (regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht) 2022 vast te stellen.

Akkoord.