Vergadering van 9 november 2021

Geplaatst op woensdag 17 november 2021

B&W-besluitenlijst 02-11-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Benoeming (plv) leden hoofd- en centraal stembureau gemeenteraadsverkiezingen 2022

In te stemmen met de benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het hoofd- en centraal stembureau voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026: Als leden worden aangewezen:

 1. de burgemeester (tevens voorzitter)
 2. de locoburgemeester (tevens plaatsvervangend-voorzitter)
 3. de gemeentesecretaris
 4. de manager dienstverlening
 5. de coördinator dienstverlening

Als plaatsvervangende leden worden aangewezen: de medewerkers van het projectteam verkiezingen.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Dennelaan 1

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar J.H.M. Kerssemakerslaan 3

 1. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschrift tegen de omgevingsvergunning ongegrond te verklaren en het besluit in stand te laten.

Akkoord.

CBB verkeersbesluit afsluiting Lissevenlaan

In te stemmen met het advies van de Commissie Bezwaar en Beroep en het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.

Akkoord.

Deelname Green Deal Zorg (verduurzaming zorginstellingen)

 1. In te stemmen met deelname aan de Greendeal Zorg Metropool Regio Eindhoven.
 2. Portefeuillehouder Sjouw te machtigen de Green Deal Zorg (het convenant) namens het college te laten ondertekenen.

Akkoord.

Principeverzoek RvR woningen Rooisestraat

 1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de bouw van 3 RvR woningen;
 2. In te stemmen met antwoordbrief richting initiatiefnemer.

Akkoord.

Raadinformatiebrief start traject Omgevingsplan

 1. In de stemmen met raadsinformatiebrief.
 2. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de voortgang van het project Omgevingsplan doormiddel van raadsinformatiebrief.

Akkoord.