Vergadering van 2 november 2021

Geplaatst op woensdag 10 november 2021

B&W-besluitenlijst 19-10-2021

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar vonderveld 34 - spoedeisende bestuursdwang en kostenverhaal

 1. Reclamant in zijn bezwaren te ontvangen;
 2. De bezwaren ongegrond te verklaren;
 3. De besluiten (bestuursdwang en kostenverhaal) in stand te laten.

Akkoord.

Concept afsprakenlijst presidium 5 oktober 2021

Kennisnemen van de concept afsprakenlijst presidium van 5 oktober 2021.

Akkoord.

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Klimaatportaal Zuid-Oost Brabant 2021 tot en met 2027

 1. Te ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Ingestemd op bestuurlijk overleg van 3 maart 2021.
 2. Geen financiële consequenties. Eventuele te maken kosten zijn gedekt vanuit het vGRP.

Akkoord.

Pacht 2022

 1. Alle geliberaliseerde pachtovereenkomsten die lopen tot en met 31 december 2020, op te zeggen.
 2. ln te stemmen met het aanbieden van 9 agrarische percelen die in aanmerking komen voor geliberaliseerde pacht voor een periode van 1 jaar, lopende van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022.
 3. Een deel van de pachtopbrengsten aan te wenden voor controle op de bloemrijke akkerranden.

Akkoord.

Raadsvoorstel toekomstige afvalinzameling

In te stemmen met het wijzigen van de afvalinzameling via raadsvoorstel.

Akkoord.

Teamlockers & Ledverlichting - Buitensportaccommodaties

 1. Een overkapping en 12 teamlockers te plaatsen op sportpark Aalst (complex voetbal);
 2. De huidige veldverlichting (2 wedstrijdvelden) op sportpark Waalre (complex voetbal) te vervangen door ledverlichting;
 3. Afspraken over eigendom/gebruik van de overkapping, de teamlockers en de ledverlichting vast te leggen in (een addendum op) de huurovereenkomst;
 4. Manager Samenleving te mandateren om de overeenkomsten die voortkomen uit dit besluit namens het college te ondertekenen;
 5. De financiële consequenties van dit besluit te verwerken in de 6e turap.

Akkoord.

Winterterrassen 2021 - precario

 1. Het precario voor het gebruik van gemeentelijke gronden niet te heffen tot de huidige maatregelen worden opgeheven, dan wel tot op een nader te bepalen datum.
 2. Het precario voor het gebruik van gemeentelijke gronden te heffen.

Akkoord.

Wagnerlaan 5 - Beslissing op bezwaar

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
 3. De intrekking van het handhavingsbesluit in stand te laten;
 4. Proceskosten niet toe te kennen.

Akkoord.